Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω αργίας

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1150 / 2018

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω αργίας .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4497/2017 Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄]«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.6 υπό παρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

3) Το γεγονός ότι η αργία της εορτής Κοίμησης της Θεοτόκου συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Φλώρινας.

4) Το πρακτικό 1/2018 της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Π.Ε Φλώρινας με θέμα «Μεταφορά λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου»

Τις ανάγκες της αγοράς.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Φλώρινας της Τετάρτης 15 Αυγούστου 2018 λόγω αργίας θα  πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Τρίτη 14 Αυγούστου 2018 σύμφωνα το ανωτέρω 4 σχετικό.

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  1. Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας
  2. Τμήμα Τροχαίας
  3. Γραφείο Δημάρχου

Ο    ΑΝΤΙΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ