Ορισμός και αρμοδιότητες αντιδημάρχων Δήμου Φλώρινας

«Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Φλώρινας
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 1841/2017
Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας
έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρ. 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010, αναφορικά με τον ορισμό της θητείας των αιρετών οργάνων.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων(Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 94,95 του Ν. 3852/2010.
5) Το γεγονός ότι ο Δήμος Φλώρινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες και άρα μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ. 3ε και παρ 3στ
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012».
7) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’).
8) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
9) Τις με αριθμ. 1836, 1837, 1838, 1839 & 1840 προγενέστερες αποφάσεις Δημάρχου.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Σύμβουλους της πλειοψηφίας ως
Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία με
θητεία από 01/01/2018 μέχρι 31/08/2019, μεταβιβάζοντας σε αυτόν
συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:
Α) Τον κ. Μπαρδάκα Χρήστο του Παύλου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4)Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Σίπκα Αντώνιο.
Β) Τον κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου, στον οποίο
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής .
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών
γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες
πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Σίπκα Αντώνιο.
Γ) Τον κ. Σίπκα Αντώνιο του Γεωργίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών
γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες
πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαρδάκα Χρήστο.
Δ) Τον κ. Δούμτση Νικόλαο του Αθανασίου, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών
γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες
πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δημόπουλο Θεόδωρο.
Ε) Τον κ. Δημόπουλο Θεόδωρο του Συμεών, στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες
1) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
2) Τέλεση πολιτικών Γάμου του Δήμου Φλώρινας.
3) Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Διοικητικών εγγράφων .
4) Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών
γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες
πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Δούμτση Νικόλαο.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σίπκας Αντώνιος του Γεωργίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαρδάκα Χρήστο του Παύλου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τριανταφυλλίδη Κωνσταντίνο του Αλεξάνδρου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Δημόπουλου Θεόδωρου του Συμεών και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Δούμτση Νικόλαο του Αθανασίου.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού της πόλης της Φλώρινας ως πρωτεύουσα του Νομού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία του Δήμου.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ