Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για το θάνατο της Νάτση Αννέτας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 100/2022

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20354/09-04-2022 (Β’ 1724), ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6917/16-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος    
Γεώργου Τρύφων    
Θωμαϊδης Χρήστος    
Κιοσές Παναγιώτης    
Αντωνιάδης Θεοχάρης    
Τσαχειρίδης Σπύρος    
Μπερμπερίδης Πέτρος    
Τόμου Πέτρος    
Κύρκου Κυριάκος    
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος    
Θεοδώρου Απόστολος    
Αβραμίδης Ιωάννης    
Χατζητιμοθέου Ιωάννης    
Ιωάννου Χρήστος    
Σαργιαννίδης Παύλος    
Ιωαννίδου Ελένη    
Νάτσης Ιωάννης    
Πέγιου Ιωάννης    
Καραούλη Αφροδίτη    
Γρομπανόπουλος Τρύφων    
Σαπαρδάνης Φώτιος    
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος    
Δεμερτζίδης Στυλιανός    
Γυρίκη Ελένη    
Κρητικού Διαμαντούλα    
Σονιάδου Σωτηρία    
Ελευθεριάδης Κυριάκος    

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος.

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου κ. Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  Με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της Νάτση Αννέτας, μητέρα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νάτση Ιωάννη, εκφράζουμε την βαθιά οδύνη και θλίψη για τον θάνατο της εξαίρετης συμπολίτισσας μας που έφυγε από κοντά μας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη:

  • Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια και στους συγγενείς της μεταστάντος, επιδίδοντας το παρόν ψήφισμα.
  2. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ