Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού της Π.Ε. Φλώρινας, σχολικού έτους 2021-2022

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. την με Αρ. Πρωτ.: 6218 / 28-09-2021 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα, συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας για το σχολικό έτος 2021-22,
3. την Υ.Α. αριθμ. πρωτ. 29952/Δ5/15-03-2022 με θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2021-2022,
4. την αριθμ. 31461/Β1/21-03-2022 απόφαση της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως «Μεταφορά πιστώσεων στον ΑΛΕ 2420908001 του Προϋπολογισμού έτους 2022 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
5. Την αρ.πρωτ 29863/Δ5/16.03.2022 « Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου έτους 2021-2022 »
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τους αγώνες Στίβου μαθητών-τριών Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. Ν. Φλώρινας Α΄ Φάσης σχολικού έτους 2021-2022
▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022
▪ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9.30 π.μ.:
▪ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9.00 π.μ.
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου.
2. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις και να είναι γεννημένοι κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά το έτος 2007 μόνο οι φοιτούντες στην Α΄ Λυκείου.
3. Το κάθε σχολείο μετέχει με δύο ( 2 ) μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου.
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Σχολική αθλητική ταυτότητα (πλατφόρμα myschool) στην οποία αναφέρεται η Βεβαίωση Ιατρού με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή του/της μαθητή/μαθήτριας σε Πανελλήνιους Αγώνες. Η ημερομηνία της ανωτέρω Βεβαίωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση γονέα/κηδεμόνα (υπόδειγμα 9), η οποία θα παραμένει στην οικεία σχολική μονάδα και ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια θα συμπληρώνει στην κατάσταση συμμετοχής του σχολείου το αντίστοιχο πεδίο με τη σημείωση ΝΑΙ.
3 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου κάθε μαθητή/μαθήτριας, ενώ οι
μαθητές/μαθήτριες – πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσκομίζουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.
4. Κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για ατομικά αθλήματα (υπόδειγμα 2, επισυνάπτεται),
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: συντάσσονται χωριστά για κάθε σχολείο (υπόδειγμα 2) και πρέπει αντίγραφο αυτών να σταλεί μέχρι την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στο γραφείο Φυσικής Αγωγής στο e- mail : [email protected] σε μορφή WORD. Οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά στη γραμματεία την ημέρα των αγώνων. Αυτές παραμένουν στην Οργανωτική Επιτροπή και διατηρούνται μαζί με τα πρωτότυπα των πινακίων των αγωνισμάτων τουλάχιστον για μία τριετία.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΔΕΚΤΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν υποχρεωτικά στη γραμματεία πριν την έναρξη των αγώνων
Γ. ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η αναλογία συνοδών είναι ένας συνοδός για κάθε δέκα (10) αθλητές
Οι συνοδοί καθηγητές είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Ε. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
Τα αγωνίσματα και τα όρια αυτών περιλαμβάνονται στο συνημμένο σε πίνακες της 1900677/Δ5(ΦΕΚ 3754/21-11-2016) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων που θα διεξαχθούν θα καταρτιστεί μετά την παραλαβή των δηλώσεων συμμετοχής, και θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη των αγώνων.
3
Ζ. ΑΓΩΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Θα συγκροτηθεί από τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και θα κοινοποιηθεί το πρωί πριν την έναρξη των αγώνων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙΣ
• Δεδομένων των ιδιαίτερων υφιστάμενων συνθηκών, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, καθώς και των περιορισμένων χρονικών ορίων, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε κάθε περίπτωση τα αγωνιστικά και προπονητικά πρωτόκολλα των αθλημάτων.
• Η μετακίνηση και συμπεριφορά μαθητών/τριων – και φιλάθλων μαθητών/τριων στα γήπεδα θα γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή του κάθε σχολείου και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με τους ανάλογους συνοδούς καθηγητές όπως αυτό προβλέπεται.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αγωνισμάτων σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με επίσημους κανονισμούς Στίβου της I.A.A.F.
2. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής (23853 50581).
3. Για τη μεταφορά των μαθητών-αθλητών μπορείτε να ενημερωθείτε δύο μέρες πριν τους αγώνες στα τηλέφωνα 23853-50581 (Παπαδόπουλος Α.) κιν: 6976865338
Παρακαλούνται
1. Τα σχολεία να μεριμνήσουν για όλα όσα περιλαμβάνονται, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους στην παραπάνω σχετική απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
2. Τα Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα, Φλώρινας – Αμυνταίου και τα γήπεδα ποδοσφαίρου των δήμων της Π.Ε. Φλώρινας παρακαλούνται να προετοιμάσουν τους σχετικούς χώρους και να ειδοποιήσουν τα αθλητικά σωματεία για το αγωνιστικό πρόγραμμα.
3. Το Γενικό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Φλώρινας και κέντρο υγείας Αμυνταίου να είναι σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια των αγώνων και να μας διαθέσουν την ημέρες των αγώνων ιατρική Κάλυψη.
4. Το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας και Αμυνταίου, να μεριμνήσουν για την ασφάλεια αγωνιζομένων και θεατών (ρύθμιση κυκλοφορίας στους αθλητικούς χώρους).
Οι σχολικοί αγώνες πρωτίστως στοχεύουν στη χαρά της συμμετοχής των μαθητών/τριών- αθλητών/τριών και των φιλάθλων και στη βιωματική προώθηση της δια βίου άθλησης, του φίλαθλου πνεύματος και του σεβασμού του αντιπάλου. Σ’ αυτό το πνεύμα παρακαλούμε τη συνεισφορά όλων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την κόσμια συμπεριφορά μαθητών/τριών και τυχόν φιλάθλων.

Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Π.Ε. Φλώρινας
Η Πρόεδρος
Δ/νρια Δ.Ε. Φλώρινας
Μαρνέρη Ευγενία