Σχολή διαιτησίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης στη Φλώρινα

H Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. 

΄Εχοντας υπόψη της:

  1. To N. 2725/99 άρθρο 45
  2. Το καταστατικό της
  3. Τον Εσωτερικό κανονισμό Λειτουργίας της, άρθρο 17
  4. Τις ανάγκες του αθλήματος σε διαιτητές

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
  2. A. Συμπλήρωση του 18ου έτους

Β. Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου  Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών

Γ. Να μην εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 3 και των §1 και 2 του άρθρου 130 του Ν 2725/99 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  12-14/4/2019

  1. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Αγία Παρασκευή & Γιασημακοπούλου 14, Φλώρινα, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
  2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν

α) Αίτηση, στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α. (Αγίου Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια – Fax: 210-5223455- e-mail: [email protected] ) ή στα γραφεία της Τοπικής Επιτροπής Β. Ελλάδας (περ 1 ΔΕΘ – Fax: 2310 237108- e-mail:

[email protected]) το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 9/4/2019

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 της παρούσας προκήρυξης  γ) Παράβολο 25 €.

 

5. ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2019

17:00 – 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/4/2019

10:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/4/2019

9:00 – 11:30

 

6.ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ: Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις θα ανακηρυχθούν επίσημοι διαιτητές και θα ενταχθούν στην κατηγορία των Δόκιμων όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός ορίζει.

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Λόγω του περιορισμένου χρόνου της σχολής, όσοι υποψήφιοι απουσιάσουν άνω του 1/3 των ωρών διδασκαλίας θα απορριφθούν.

Β. Στους υποψηφίους δεν χορηγούνται ημιαργίες, έξοδα  μετακίνησης και οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.

Γ. Η ύλη της σχολής διαιτησίας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας www.httf.gr – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ).

Δ. Για την διεξαγωγή της σχολής απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή 15 υποψηφίων.

 

Με αθλητικούς  χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΟΛΥΜΠΑΔΗΣ                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΑΣ