ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 126η: «Ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός»!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 126η

«Ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός»!

Ἐπὶ τῇ Δεσποτικῇ ἑορτῇ τῶν Θεοφανείων 2021.

 

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,

τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες

καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.

 

Ἀγαπητοί μου.

Συσωρευμένη ὀδύνη αἰώνων καὶ βουνὰ λύπης καὶ στεναγμοὶ ἀβάσταχτοι ἔλαβαν τέλος σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ ἁγίου προφήτου Ἡσαΐα. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τοῦ ἀποκαλύπτει τὸ ἅγιο Πνεῦμα. Καὶ ὁ προφήτης, ὡς ἐνεργούμενο τοῦ Πνεύματος, σφραγίζει τὸν μεγαλειώδη λόγο του μὲ αὐτὴν τὴν πραγματικότητα, ποὺ διαβάσαμε στὴν Πρώτη ὥρα χθὲς τὸ πρωΐ. «Ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός».

Ἐπὶ τέλους βρέθηκε αὐτὸ ποὺ ἀνέμεναν αἰῶνες. Εἶναι τὸ ἅγιο καὶ παντοδύναμο ἐμβόλιο κατὰ τῆς ἀπογνώσεως, ποὺ κυριαρχοῦσε ἐπὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Πάει, ἀπέδρασε, ἔφυγε ἡ φοβερὴ πανδημία τῆς ὀδύνης τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου. Μποροῦμε καὶ πάλι νὰ ὀδυνώμαστε, ἀλλὰ μὲ ἐλπίδα. Ἔχει ὁ Θεός.

Ἀπέδρασε καὶ ἡ πικρὴ ρίζα τῆς λύπης καὶ τοῦ στεναγμοῦ χωρὶς ἐλπίδα. Δὲν εἴμαστε πλέον «οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα», ἀλλὰ ἐλπίζουμε ἐν Κυρίῳ. Ἀφοῦ ἦλθε ἀνάμεσά μας Αὐτὸς ποὺ ἀνέλαβε τὶς ὀδύνες μας καὶ «ὠδυνᾶται» γιὰ μᾶς, τότε ἔχουμε τὴν βεβαιότητα ὅτι εἴμαστε «λελυτρωμένοι καὶ συνηγμένοι στὸ ὄνομα Του». Εἶναι πλέον γεγονός, ὅτι δικαιούμαστε νὰ λέμε τὸν λόγο τοῦ πολυάθλου Ἰώβ, «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος». Ὅ,τιδήποτε κι ἂν ζήσουμε ἀπὸ ὀδύνη, ἀπὸ λύπη κι ἀπὸ στεναγμό, μποροῦμε νὰ βάζουμε ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μας «εὐφροσύνη αἰώνιο, αἴνεσι καὶ ἀγαλλίαμα». Μάλιστα δὲ ὁ προφήτης λέγει, ὅτι θὰ μᾶς καταλάβη ἐξ ὁλοκλήρου ἡ αἰώνια εὐφροσύνη, ἡ αἴνεσι καὶ τὸ ἀγαλλίαμα!!! Σὰν ἐπωδὸς σαὐτὸν τὸν μεγαλειώδη Ὕμνο τοῦ προφήτη λέγεται ὁ λόγος, «ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός». Αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ προφήτη διάλεξε ἡ Ἐκκλησία μας, γιὰ νὰ εὔχεται ὡς ἐπίλογο ζωῆς γιὰ τὰ παιδιά της ποὺ ἀπέρχονται ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο. Εὔχεται, «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ, τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου Σου, ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Ἀγαπητοί μου ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέρλογα προφητικὰ σκηνικὰ ἐκπληρώθηκαν ΣΗΜΕΡΟΝ. Παράλληλος μὲ τὰ λόγια τοῦ προφήτη εἶναι καὶ ἡ εὐχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν ὁποία εὐχόμαστε ΣΗΜΕΡΟΝ κατὰ τὴν τέλεσι τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.

Σήμερον ὁ χορὸς τῶν ἁγίων κάμνει συντροφιὰ μαζί μας καὶ συμπανηγυρίζουν οἱ Ἄγγελοι μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Σήμερον ἡ χάρι τοῦ ἁγίου Πνεύματος βούτηξε μέσα στὰ νερά. Σήμερον ἀνέτειλε ὁ Ἥλιος Χριστὸς ποὺ δὲν σβύνει ποτὲ καὶ ὅλος ὁ κόσμος καταφωτίζεται ἀπὸ τὸ Φῶς τοῦ Κυρίου. Σήμερον οἱ νεφέλες δροσίζουν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὴν ἀνθρωπότητα μὲ βροχὴ δικαιοσύνης. Σήμερον ὁ Ἄκτιστος μὲ ἐντολή Του χειροθετεῖται ἀπὸ τὸ δικό Του πλᾶσμα. Σήμερον τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη μεταποιοῦνται σὲ θεραπευτικὰ φάρμακα μὲ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου. Σήμερον ὅλη ἡ κτίσι ἀρδεύεται μὲ μυστικὰ νερά. Σήμερον τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων ἀπαλείφονται μὲ τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη. Σήμερον ἀπαλλαγήκαμε ἀπὸ τὸν παλαιὸ θρῆνο τοῦ Ἀδάμ καὶ σωθήκαμε σὰν νέος Ἰσραήλ. Σήμερον λυτρωθήκαμε ἀπὸ τὸ σκότος καὶ καταφωτιζόμαστε ἀπὸ τὸ Φῶς τῆς θεογνωσίας. Σήμερον τὸ σκοτάδι τοῦ κόσμου ἐκδιώκεται μὲ τὴν ἐμφάνισι τοῦ Θεοῦ μας. Σήμερον ὅλη ἡ κτίσι καταλάμπει μὲ Φῶς οὐράνιο. Σήμερον καταργήθηκε ἡ πλάνη καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ μᾶς χάρισε ὁδὸν σωτηρίας.

Ἀγαπητοί μου. Μπροστὰ σαὐτὸ τὸ μεγαλεῖο, ποὺ μᾶς χάρισε ὁ ἅγιος Τριαδικὸς Θεός, ἔχουμε ἕνα βαρύτατο καὶ πανεύκολο χρέος. Νὰ δοξολογοῦμε τὸ Ὄνομά Του ἑπτάκις τῆς ἡμέρας καὶ πάλι κανεὶς λόγος μας δὲν θὰ μπορέση νὰ εἶναι ἀρκετός, ὥστε νὰ ὑμνήση ἐπαξίως τὰ θαυμάσιά του. «Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα Σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσῃ πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων Σου».

Εὔχομαι σὲ ὅλους Σας τὸ Φῶς τοῦ Κυρίου μας, ποὺ ἔλαμψε σήμερον στὸν κόσμο νὰ φωτίζη τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας μας.

Νὰ φωτίζη τὴν πορεία μας στὴν ἁγία ὁδό Του

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ