Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φλωρίνης για την έναρξη του νέου σχολικού έτους

 

Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Φλωρίνης για την έναρξη του νέου σχολικού έτους

 

Πρὸς

τοὺς Δασκάλους, τοὺς Καθηγητὲς

τοὺς Μαθητὲς καὶ τὶς Μαθήτριες

τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.

Ἀγαπητοί μας Δάσκαλοι. Ἀγαπητοί μας Καθηγηταί.

Ἀγαπητά μας παιδιά.

Θὰ ἤθελα μὲ ὅλην μου τὴν καρδιὰ νὰ βρίσκομαι σήμερα στὸν ἁγιασμὸ τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς καὶ στὸ εὐλογημένο σχολεῖο σας. Νὰ τελέσω τὸν ἁγιασμό. Νὰ προσευχηθῶ μαζί σας. Νὰ σφίξω τὸ χέρι σας. Νὰ εὐχηθῶ στὸν καθένα καὶ στὴν καθεμιά σας τὶς πατρικὲς εὐχές μου. Νὰ φωτίσω ὅλους σας μὲ τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὸν Σίμιο Σταυρό, ὅπως κάνουμε καὶ στὰ Θεοφάνεια. Αὐτὸ βεβαίως θὰ τὸ ἔκαμνα σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ χωρὶς ἐξαίρεση. Οἱ εὐλογίες τοῦ Θεοῦ ἀκουμποῦν σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τῆς γῆς. Ὅλοι εἴμαστε παιδιά Σου καὶ ὅλους μᾶς θέλει κοντά του. Βεβαίως τὸ μεγάλο προσωπικό μας κέρδος εἶναι νὰ τὸν θέλουμε κι ἐμεῖς ἀμοιβαία, ὥστε νὰ ἐνεργεῖ πάνω μας ἡ παντοδύναμη καὶ ἁγιαστικὴ χάρη Σου.

Δύο ἱερεῖς μοῦ ἔλεγαν, ὅτι, στὸν πρῶτο καιρὸ ποὺ ἄνοιξαν τὰ σύνορα μὲ τὴν γειτονική μας Ἀλβανία ἐπισκέφθηκαν στὴν Βόρειο Ἤπειρο τὸ σχολεῖο σὲ ἕνα μεγάλο χωριό. Μίλησαν στὰ παιδιὰ καὶ στὸ τέλος τὰ χαιρέτησαν ὅλα μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Ὑπῆρξαν παιδιὰ ποὺ πέρασαν 4 καὶ 5 φορές, γιὰ νὰ φιλήσουν τὸν Σταυρό! Πόσο πεινοῦσαν γιὰ τὸν Σταυρό!

Κρατῆστε αὐτὴν τὴν εἰκόνα, ἀγαπητά μου παιδιά, ὡς μάθημα ζωῆς. Θὰ σᾶς χρειασθῆ. Κι ὅταν σᾶς χρειασθῆ, ἐνῶ ἐσεῖς μπορεῖ νὰ τὸν εἴχατε ξεχάσει, μὴ διστάσετε νὰ ξαναφιλήσετε τὸν Σταυρό! Εἶναι φιλότιμος ὁ Χριστός. Μᾶς δέχεται ὅλους. Δέχεται, ἀναπαύει καὶ ἀμείβει τὸν τελευταῖο, ὅπως καὶ τὸν πρῶτο.

Τὰ ὑπόλοιπα λόγια ἀγάπης καὶ εὐθύνης ζωῆς, ποὺ θέλω νὰ σᾶς πῶ σήμερα τὰ δανείζομαι ἀπὸ τὴν ἀγωνία τοῦ πρώτου Κυβερνήτη ποὺ κυβέρνησε τὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα μας, μόλις ἐλευθερώθηκε. Εἶναι ἀπὸ μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια.

Ὁ Καποδίστριας ἦλθε στὴν Ἑλλάδα τὴν σημαδιακὴ ἡμέρα τῶν Θεοφανείων στὶς 6 Ἰανουαρίου 1828. Ἕνα μῆνα ἀκριβῶς προτοῦ νὰ ἔλθη, στέλνει ἐπιστολὴ στήν ὁποία γράφει: Τὸ πρῶτο καὶ οὐσιωδέστατο χρέος τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἶναι νὰ προμηθεύση στὸ ἔθνος τὴν διδασκαλία τῆς πίστεως. Τὸ Ἔθνος βέβαια εἶναι ἀφοσιωμένο στὴν ἐκκλησία του μὲ αἴσθημα ἁπλὸ καὶ ἐσωτερικὴ παρόρμηση. Σήμερα ὅμως αὐτὴ ἡ ἀφοσίωσή του πρέπει νὰ εἶναι μὲ γνώση καὶ ἐπίγνωση. Διότι χωρὶς τὴν γνώση δὲν μπορεῖ οὔτε ὁ κλῆρος νὰ παλέψει τοὺς νεωτερίζοντες, οὔτε ἡ νεολαία νὰ φυλαχθῆ ἀπὸ τὴν κενὴ ἀπάτη τους. Γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ νομίζω, ὅτι ὀφείλω νὰ φροντίσω ἀμέσως νὰ φέρω σὲ χρήση ὅλων τῶν ἑλλήνων τὸ βιβλίο τῶν προσευχῶν, ποὺ ἐπιγράφεται ΣΥΝΟΨΙΣ. Νὰ εἶναι ὅμως φροντισμένο ἔτσι ὥστε ὁ καθένας παρακαλώντας τὸν Θεὸ νὰ καταλαβαίνει τὶ λέγει καὶ συγχρόνως νὰ γυμνάζεται, νὰ διαβάζει καὶ νὰ λαλεῖ ὀρθῶς τὴν γλῶσσα του. Νὰ γίνουν ἀκόμη καινούργιες προσευχὲς ὑπὲρ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ὑπὲρ τῆς κυβερνήσεως, ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν καὶ στρατιωτῶν, ὑπὲρ τῶν διδασκάλων καὶ μαθητῶν, ὑπὲρ τῶν ἐργατῶν καὶ γεωργῶν. Ἡ ΣΥΝΟΨΙΣ αὐτὴ πρέπει νὰ εἶναι μὲ τὴν ἔγκριση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐλπίζων δὲ νὰ ἔχω καὶ μίαν στέγην εἰς τὴν Ἑλλάδα ὡς ἀρχηγὸς τῆς διοικήσεως, καλὸν νομίζω εἶναι τὸ νὰ περιλαμβάνη καὶ ἓν μικρὸν παρεκκλήσιον».

Πόσο σεμνὰ καὶ ὑπέροχα ἔγραφε αὐτὸς ὁ ἅγιος ἄνθρωπος!!!

Ἀγαπητοί μας Δάσκαλοι. Ἀγαπητά μας παιδιά.

Αὐτὰ ποὺ ἀκούσατε, δὲν εἶναι λόγια Πρωθυπουργοῦ καὶ Κυβερνήτη μιᾶς χώρας, ἀλλὰ εἶναι σὰν λόγια ὑπεύθυνου κληρικοῦ. Καὶ ὄχι μόνο τόσο, ἀλλὰ καὶ ἀκόμη ὑψηλότερα. Εἶναι λόγια ἁγίου, ποὺ προτρέπει τοὺς πάντες στὸ ἀκριβότερο ἔργο, ποὺ εἶναι ἡ θεοσέβεια. Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ σοφία. Ὅπως καὶ τὸ νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸ κακὸ εἶναι ἡ πραγματικὴ ἐπιστήμη (Ἰὼβ 28,28).

Ἀγαπητοί μου. Γεμίστε τὸν λογισμό σας γιὰ ὅλο τὸ δρομολόγιο τῆς ζωῆς σας μὲ αὐτὰ τὰ ἅγια μηνύματα, ποὺ ὑπέδειξε ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς πατρίδας μας. Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὸν κόπο τῶν Διδασκάλων καὶ τὴν μαθητεία τῶν Μαθητῶν μας.

Νὰ εἶναι εὐλογημένη ἡ καινούργια χρονιά σας.

 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

ὁ πνευματικὸς πατέρας Σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ