Μήνυμα Χριστουγέννων του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

Ὁ Χριστὸς ἐπεδήμησε αὐτοπροσώπως, γιὰ νὰ ἀλλάξη ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κόσμος ὅλος!

Ἀγαπητοί μου. Σὲ τούτην τὴν Ἑόρτιο Ἡμέρα σημειώνω τὸν θαυμασμὸ τοῦ ἁγίου Αὐγουστίνου καθὼς βλέπει τὶς μεγάλες δωρεὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Γράφει, «Τὶ λοιπόν, Βασιλιᾶ μου καὶ Θεέ μου; Τὶ νὰ σοῦ ἀνταποδώσω, γιὰ ὅσα μοῦ ἔδωσες; Δὲν θὰ εὕρισκε κανεὶς σὲ ἀνθρώπου καρδιὰ κάτι ποὺ νὰ ἦταν ἄξιο, γιὰ νὰ ἀνταποδώση στὶς μεγαλειώδεις χάρες σου. Τὶ θὰ μποροῦσε κάποτε νὰ ἐπινοήση ἀνθρώπου ἐξυπνάδα, ποὺ νὰ εἶναι τόσο μεγάλο, ὥστε νὰ συγκρίνεται μὲ τὸ ἔλεός σου; Οὔτε ἔχει δὲ καὶ τέτοια δυνατότητα ἡ κτιστὴ φύσι, ὥστε νὰ μποροῦσε νὰ ἰσορροπήση τὴν βοήθεια ποὺ τῆς δίνει ὁ Κτίστης» (Κεκραγάριο Α’ Μελέτες 7ο σελ 39).

Σήμερα κατὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἂς στρέψουμε τὴν σκέψι μας στὸν δωρεοδότη Κύριο. Ἂς ἀνυψωθοῦμε ἀπὸ τὴν τρέχουσα μιζέρια ποὺ μαστίζει ὅλους μας. Δικαιούμαστε τὴν ἀπογείωσι, ὥστε νὰ κερδίσουμε τὴν ψυχή μας. Μὴν καταποθοῦμε ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ἢ τὴν φτιαχτὴ ζοφερὴ ἀτμόσφαιρα. Αὐτὸς εἶναι ὁ νοητὸς Ὀλοφέρνης, ποὺ καταστρέφει τὰ πάντα στὸ πέρασμά του. Ὁ Χριστὸς ἐπεδήμησε αὐτοπροσώπως ἀνάμεσά μας, γιὰ νὰ ἀλλάξη ὁ ἄνθρωπος καὶ ὁ κόσμος ὅλος.

Εὔχομαι σὲ ὅλους ἡ χάρι τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας νὰ σκέπη τὶς οἰκογένειές σας καὶ τὴν πατρίδα μας ἀπὸ ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους κινδύνους.

Μετὰ ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ