Έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπορίου

 

Έγκριση δραστηριοποίησης αδειούχου πωλητή πλανοδίου εμπορίου.

 

Για τη δραστηριοποίηση του αδειούχου πωλητή απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αντίστοιχης Περιφέρειας (παρ. 3 άρθρο 46 Ν.4497/17).

Η έγκριση του προηγουμένου εδαφίου ισχύει εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας που τη χορήγησε. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθορίζεται το καταβαλλόμενο από τους πωλητές πλανόδιου εμπορίου, ετήσιο τέλος ανά άδεια, το οποίο αποτελεί έσοδο της αντίστοιχης Περιφέρειας.

Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 46, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται επιπρόσθετα να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια εντός της οποίας ζητεί να δραστηριοποιηθεί ο παραγωγός, προκειμένου να εξετασθεί στο σχετικό αίτημά του. (παρ. 3 άρθρο 47 Ν.4497/17)

Με την αριθ. 243/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας καθορίστηκε το ετήσιο τέλος δραστηριοποίησης (ανά άδεια) παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , σε εξήντα -60- ευρώ ετησίως ή πέντε -5- ευρώ μηνιαίως .

Κατά τα ανωτέρω παρακαλούνται οι κάτοχοι αδειών πωλητών πλανοδίου εμπορίου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου να λάβουν την Απόφαση έγκρισης δραστηριοποίησης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

         Ο   ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

    ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ