Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας: ” Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας”

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) 

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

Τίτλος Θέσης:                                                    Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας

Τόπος εργασίας:                                              Γραφεία της ΕΠΠ στον Λαιμό Πρεσπών 

Διάρκεια σύμβασης εργασίας:                Ένα έτος με προοπτική μετατροπής σε αορίστου

Καθεστώς:                                                        Πλήρης απασχόλησης (Δευτέρα έως Παρασκευή)

 

Γενικός Σκοπός της θέσης:          

Η στελέχωση του Τμήματος Επικοινωνίας, για την υποστήριξη των σχετικών δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

 

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video) σε συνεννόηση με την υπεύθυνη του τμήματος επικοινωνίας της ΕΠΠ
 • Συμμετοχή στη δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΠΠ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Προώθηση των δράσεων της ΕΠΠ σε εθνικά και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Συντονισμός και συμμετοχή σε δράσεις ερμηνείας περιβάλλοντος για τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Συμβολή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΠΠ, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο (Ελλάδα, Αλβανία, πΓΔΜ)

 

Προσόντα Υποψηφίου

Υποχρεωτικά:

Γνώσεις:

 • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό στον τομέα της επικοινωνίας ή σε συναφές αντικείμενο σπουδών
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Εμπειρία:

 • Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε δράσεις επικοινωνίας

Δεξιότητες/Ικανότητες:

 • Ικανότητα συγγραφής κειμένων για επικοινωνιακό υλικό
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά:

Γνώσεις:

 • Γνώση δημιουργίας/διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Εμπειρία:

 • Εμπειρία δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού περιβαλλοντικού περιεχομένου ή άλλη ενασχόληση στον χώρο του περιβάλλοντος
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερμηνείας περιβάλλοντος
 • Εμπειρία στη χρήση γραφιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] έως και τις 21/01/2019.

 

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης στο τηλ. 23850 51211.

 

Αίτηση Υποψηφίου

 

Για τη θέση
Συνεργάτης Τμήματος Επικοινωνίας
Πως μάθατε για τη θέση αυτή;
 

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Επώνυμο
 
Όνομα  
Διεύθυνση  
   
Τ.Κ.
 

Διεύθυνση email

 
Τηλέφωνο
 
   

 

Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης;                                                                 Ναι                Όχι

 

Τίτλοι/Προσόντα σχετικά με τη θέση (πανεπιστήμιο ή/και άλλο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία

Συμπληρώστε λεπτομέρειες όλων των εργασιακών θέσεων που είχατε (μερική/πλήρης απασχόληση, εθελοντική εργασία, πρακτική κλπ.) και σχετίζονται με τη θέση ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του εργοδότη
Τίτλος θέσης/ Βασικές αρμοδιότητες
Χρόνος παραμονής στη θέση
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Σχετικές δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία

Περιγράψτε πως οι δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές περιγράφονται.  Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή;

Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ποια ημερομηνία είστε διαθέσιμος/η;

 

 

 

Υπογραφή (ηλεκτρονική υπογραφή είναι αποδεκτή) ……………………………………….

                      Ημερομηνία: …….…………