Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

Ανακοίνωση νέας θέσης εργασίας

Υπεύθυνος δράσεων βιβλιοθήκης  Δήμου Πρεσπών

Τόπος εργασίας :  Βιβλιοθήκη Δήμου Πρεσπών

Καθεστώς απασχόλησης : Μερικής απασχόλησης

Διάρκεια σύμβασης :  9 μήνες (Απρίλιος- Δεκέμβριος 2018)

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά υπεύθυνο οργάνωσης δράσεων για τη δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Πρεσπών. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο  «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών». Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός  μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα διασφαλίζοντας παράλληλα κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία. Το πρόγραμμα προβλέπει ταυτόχρονες παρεμβάσεις στους άξονες Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία, καθώς και την ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών, μέρος του οποίου είναι και η αναβάθμιση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Δήμου. Το πρόγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής και  υλοποιούν η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (κεντρικός φορέας υλοποίησης), ο Δήμος Πρεσπών (εταίρος), η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρεσπών, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών ΕΔ Πρεσπών «Πελεκάνος» (εταίρος), ο Πολιτιστικός, Αθλητικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γερμανού (εταίρος) και άλλοι τοπικοί φορείς, με τη  συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

 

Κύριες αρμοδιότητες:

Ο υπεύθυνος δράσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι υπό την διοικητική επίβλεψη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση των δράσεων στη Δημοτική βιβλιοθήκη. Θα εργάζεται τις απογευματινές ώρες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα αναφέρεται στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς και στην Διευθύντρια της ΕΠΠ και θα έχει ως κύριες αρμοδιότητες:

 • Την ευθύνη για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ωραρίου
 • Την οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης και την εύρυθμη λειτουργία του δανειστικού συστήματος της βιβλιοθήκης
 • Την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών δράσεων για παιδιά και ενήλικες, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού, προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος του προγράμματος «Οι Προστατευόμενες Περιοχές όχημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου: Η περίπτωση του Πάρκου Πρεσπών»
 • Τη διερεύνηση και σύναψη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης
 • Τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων της Βιβλιοθήκης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.

 

 • Τα συστηματική συνεργασία με τον συντονιστή του προγράμματος για την ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του προγράμματος και την υποστήριξη της συνεργασίας με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (εταίρους, τοπικές/περιφερειακές αρχές, κλπ) για την υλοποίηση των δράσεων.

 

 • Τη συνεισφορά στη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των δράσεων στα πλαίσια του προγράμματος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Σπουδές (πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό) στους τομείς των Παιδαγωγικών, Φιλολογικών, Οικονομικών ή Κοινωνικών, Καλλιτεχνικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων.
 • Εμπειρία σε υλοποίηση δράσεων  Προγραμμάτων,  καθώς και γνώσεις και εμπειρία στις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες λειτουργίας δημοτικής βιβλιοθήκης.
 • Μεγάλες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας ειδικά με παιδιά και νέους.
 • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες.

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] μαζί με βιογραφικό σημείωμα έως και τις 18/03/2018.

 

Η συμπλήρωση της αίτησης είναι υποχρεωτική. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παραλαβή της αίτησης και του βιογραφικού σημειώματος στο τηλ. 23850 51211.

 

 


 

Αίτηση Υποψηφίου

 

 

Για τη θέση Υπεύθυνος Δράσεων Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Πως μάθατε για τη θέση αυτή;  

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Επώνυμο  
Όνομα  
Διεύθυνση  
    Τ.Κ.  
Διεύθυνση email  
Τηλέφωνο        

 

Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης;                                                                  Ναι                Όχι

 

 

Τίτλοι/Προσόντα σχετικά με τη θέση (σπουδών ή/και άλλοι)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία

Συμπληρώστε λεπτομέρειες όλων των εργασιακών θέσεων που είχατε (μερική/πλήρης απασχόληση, εθελοντική εργασία, πρακτική κλπ.) και σχετίζονται με τη θέση ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη. Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

 

Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του εργοδότη Τίτλος θέσης/ Βασικές αρμοδιότητες

 

Χρόνος παραμονής στη θέση
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Σχετικές δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία

Περιγράψτε πώς οι δεξιότητες/γνώσεις/εμπειρία σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές παραθέτονται στην ανακοίνωση.  Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή;

Συνεχίστε και σε επόμενο φύλλο εάν χρειάζεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από ποια ημερομηνία είστε διαθέσιμος/η;

 

 

 

 

Υπογραφή. (ηλεκτρονική υπογραφή είναι αποδεκτή) ……………………………………….

 

 

 

                      Ημερομηνία: …….…………