Ανακοίνωση – Πρόσκληση περί Μητρώων Αρρένων

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 20 του ΝΔ 2119/1993 “Κύρωση Κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων”, ότι από 05 Μαΐου 2022 μέχρι 31 Μαΐου 2022 θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν κατά το έτος 2021.

Καλούνται οι γονείς που έχουν άρρενα τέκνα που γεννήθηκαν το έτος 2021 να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής” μέχρι 31-5-2022 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νώτας Κ. Παναγιώτης