Ανακοίνωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας

Σχετ:

 1. Η αριθμ. 2755/31-05-2017 (ΑΔΑ: 70ΝΛ4653ΠΣ-ΒΗΖ) προκήρυξη, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
 2. Ο Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α//30-05-2017).
 3. Η αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3 (ΦΕΚ 1890/Α/31-05-2017) Απόφαση Υπ. Παιδείας.
 4. Το αριθμ. Φ.361.22/22/91287/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 5. Το αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 6. Το αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 7. Το αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/09-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 8. Το αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
 9. Τα αριθμ. 3006/13-06-2017 και 3075/16-06-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης Φλώρινας με τα οποία ανακοινώθηκαν ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της και ο αντίστοιχος αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας.
 10. Τις αριθμ. 17/13-06-2017, 18/16-06-2017, 20/20-06-2017, 22/23-06-2017, 23/26-06-2017, 24/27-06- 2017, 25/28-06-2017, 26/29-06-2017, 27/30/06-2017 και 29/19-07-2017 Πράξεις της διευρυμένης σύνθεσης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και κατόπιν της ολοκλήρωσης και της διαδικασίας προσέλευσης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. σε συνέντευξη, και ύστερα από την αριθμ. 29/19-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση ως συμβουλίου επιλογής, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων αρμοδιότητάς της, κατά φθίνουσα σειρά αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων, όπου περιλαμβάνεται το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής-παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, καθώς και της μοριοδότησης από τη συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον
του συμβουλίου επιλογής.

Στις περιπτώσεις συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων ισοβαθμίας) μεταξύ υποψηφίων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων.

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης από την Τετάρτη 19-07-2017 μέχρι και την Παρασκευή 21-07-2017 (και ώρα: 15:00μ.μ.). Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας (τηλ.2385054575).

Συνημμένα ανάρτησης:

1. Σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας
2. Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών

πηγή: http://dide.flo.sch.gr/site/