Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε νιόπαντρα ζευγάρια

Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ» ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε ζευγάρια που κατάγονται από το Μοναστήρι της ΠΓΔΜ.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γ. Γραμματέας

Σωτήρης Θ. Βόσδου                                         Μιχάλης Ε. Χάτζιος

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Το Ίδρυμα Δημητρίου Δ. Ιωαννίδου Σιατιστέως θα χορηγήσει οικονομική ενίσχυση, λόγω γάμου, σε τέσσερις(4) νέους ή νέες,  που κατάγονται  από τη Σιάτιστα και σε ένα/μια (1) νέο ή νέα,που κατάγεται από το Μοναστήρι της ΠΓΔΜ (πρώην Σερβίας), ελληνικής υπηκοότητας, οικονομικά αδυνάτους, ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 35 ετών, που τέλεσαν το γάμο τους κατά το έτος 2019.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών(245,76 €) για τον/την καθένα/μία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται νααποστείλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  – όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό άρθρο του Οργανισμού του Ιδρύματος, που βρίσκεται αναρτημένο στα γραφεία του Ιδρύματος και που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη -, στη Δ.Ε. του Ιδρύματος, μέσα σε  προθεσμία (60) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης στον τύπο, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ,Π. Παπαγεωργίου4, Θεσσαλονίκη, 546 35.

( πληροφορίες: τηλ. 2310260203 και 6978677894)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Δημητρίου Δ. Ιωαννίδου, Σιατιστέως», προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, λόγω γάμου,σε τέσσερις (4)νέους ή νέες,ελληνικής υπηκοότητας, που κατάγονται  από τη Σιάτιστακαι σε ένα/μία (1)νέο ή νέα που κατάγεται από το Μοναστήρι της ΠΓΔΜ (πρώην Σερβίας), οικονομικά αδυνάτους,ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 35 ετών, που τέλεσαν το γάμο τους κατά τα έτος 2019.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (245,76)για τον/την καθένα/μία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Ε. του Ιδρύματος μέσα σε προθεσμία (60) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της παρούσης  στον τύπο και να την αποστείλουν με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΣ, Π. Παπαγεωργίου4, Θεσσαλονίκη, 546 35, με τα εξής δικαιολογητικά:

α)για την πιστοποίησηκαταγωγής:1) Από τη Σιάτιστα: Πιστοποιητικό του Δημάρχου Βοΐου,2)Από το Μοναστήρι: Βεβαίωση του Συλλόγου Μοναστηριωτών Θεσσαλονίκης ή Αθηνών ή άλλου αναγνωρισμένου σωματείου Μοναστηριωτών ή ένορκη κατάθεση σε συμβολαιογράφο δύο τουλάχιστον μαρτύρων ότι οι γονείς ή πάπποι ή προπάπποι, και οι δύο ή ένας από αυτούς, του ενδιαφερομένου καταγόταν από  το Μοναστήρι. Τυχόν παλαιά έγγραφα και επιστολές που θα ενίσχυαν την μαρτυρία αυτή μπορεί να ληφθούν υπόψη.

β)Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψήφιου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων  του δήμου ή της κοινότητας.

γ)Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας της αρμόδιας αρχής αυτών και των γονέων τους.

δ)Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας(Δ.Ο.Υ.), περί των εισοδημάτων και των γονέων τους.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί των περιουσιακών στοιχείων αυτών και της οικογενείας τους.

στ)Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου.

ζ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 : ότι ούτε ο ενδιαφερόμενος ούτε ο/η   σύζυγος του έχουν λάβει παρόμοιο βοήθημα λόγω γάμου από οποιοδήποτε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο ή και οι δύο έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν τέτοιο βοήθημα, πρέπει απαραίτητα να δηλωθεί το ποσόν και ο φορέας.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θα συνέλθει η Δ.Ε. του Ιδρύματος και σε απαρτία ευρισκομένη, μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, θα επιλέξει εκείνους ή εκείνες από τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις και θα τους κατατάξει αλφαβητικά σε δύο καταλόγους, ανάλογα με την καταγωγή τους από τη Σιάτιστα ή το Μοναστήρι.Οι κατάλογοι αυτοί θα θυροκολληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων και δικαιουμένων να  λάβουν το βοήθημα ξεπερνά τον αριθμό που έχει καθοριστεί για κάθε πόλη, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη θυροκόλληση των καταλόγων και σε ημέρα και ώρα που έχει οριστεί και ανακοινωθεί κατά τη θυροκόλληση αυτή, θα συνέλθει και πάλι η Διοικούσα Επιτροπή και σε απαρτία ευρισκομένη θα ενεργήσει δημόσια κλήρωση και έτσι θα εκλεγούν εκείνοι από κάθε πόλη που θα λάβουν το βοήθημα.

Σχετική ένσταση κατά της απόφασης επιλογής δικαιούχων της Δ.Ε μπορεί να υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τοιχοκόλληση αυτής στα γραφεία του Ιδρύματος.Σε περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, τότε ολόκληρος ο φάκελος μαζί με τη γνώμη της Δ.Ε. του Ιδρύματος διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, η οποία αποφαίνεται σχετικά μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα.

Περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί σε μία από τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, μία των Αθηνών και μία της Σιάτιστας ή Κοζάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  2310260203 και 6978677894

 

Θεσσαλονίκη  1-8-2020

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ