Απόφαση παράτασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας για συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού της Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ

 

«Έκδοση απόφασης παράτασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού
ηλεκτροφωτισμού της Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022» σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

2501-1-608β΄ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ 6ΘΑΦ46ΜΤΛΒ-ΨΧΡ (1)