Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η      Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ       Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας (Πρ. Νο 3/13-02-2019) και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση την  23η   Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ., στο Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Διοικητικός απολογισμός

2)Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.

3)Έγκριση απολογισμού έτους 2018 και απαλλαγή

του Δ.Σ. από ευθύνες.

4)Έγκριση προϋπολογισμού έτος 2019.

5)Διάφορες προτάσεις.

– Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί το Σάββατο 02 Μαρτίου 2019, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης με οσαδήποτε μέλη κι αν παρευρεθούν. Τα μέλη για να συμμετάσχουν στη Γ. Σ. πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       

           π.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ                            ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ