Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Αμυνταίου ο κ. Νικόλαος Γιώσκος

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’ -07.06.2010)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 ΚΑΙ 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) « Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και παρ.2 αρθ. 38 του Ν. 3801/2009
  3. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)
  4. Την με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 αριθ. 55 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί « Γενικών Γραμματέων Δήμων»
  5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ( ΦΕΚ 2022/Β/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 372/Β/12-2-2019 και την τελευταία τροποποίηση για τη σύσταση θέσης Γ. Γραμματέα ΦΕΚ 565/Β/24-2-2020)
  6. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Ανακοινώνει ότι,

ο κ. Νικόλαος Γιώσκος του Σωκράτη, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αμυνταίου.

 

Γραφείο Τύπου

Δημάρχου Αμυνταίου