Διακήρυξη δημοπρασίας κοπής καυσόξυλων του Αναγκαστικού Δασικού  Συνεταιρισμού  Φλαμπούρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Αναγκαστικός  Δασικός  Συνεταιρισμός  Φλαμπούρου  διακηρύσσει την Κυριακή 28 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00 εως 1:00 μμ στο γραφείο του συν/μού στο Φλάμπουρο, κλειστή μειοδοτική δημοπρασία κοπής καυσόξυλων ατομικών αναγκών και μεταφοράς τους στο χώρο συγκέντρωσης συμφώνα με απόφαση του Δ.Σ του συν/μού.

Οι συστάδα καυσόξυλων δρυός που πρέπει να κοπεί είναι η 3 α με σύνολο 2160 χ.κ.μ.

Η αρχική τιμή ορίζεται σε 7,00  ΕΥΡΩ ανα χ.κ.μ. για κοπή και 7,00 ΕΥΡΩ ανα χ.κ.μ. για μεταφορά στο χώρο συγκέντρωσης, συν ΙΚΑ και ΦΠΑ. Tο ΙΚΑ και ΦΠΑ θα πρέπει να τα διαχειριστεί ο μειοδότης που θα κερδίσει την δημοπρασία με έξοδα του Συνεταιρισμού.

Κατά προτίμηση η μεταφορά των καυσόξυλων να γίνει με μουλάρια  για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

6986069635 (Κυρίτσης Νικόλαος) η 6980003530 (Κωσταρέλλης Σωτήριος).

 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

  • Δικαίωμα συμμετοχής στην Δημοπρασία έχουν μόνο συνεταιρισμοί υλοτόμων.
  • Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία υποχρεούνται να καταβάλουν ως εγγύηση το            ποσό των 100 ευρώ πριν την αρχή της δημοπρασίας, τα οποία θα επιστραφούν αμέσως μετά το τέλος της δημοπρασίας.
  • Ο μειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί η δημοπρασία πρέπει να καταβάλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 1.000 ευρώ και φορολογική ενημερότητα μέσα σε 3 μέρες από το τέλος της δημοπρασίας.
  • Απαγορεύεται να συμμετέχουν στην δημοπρασία άτομα που στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει προβλήματα στον συνεταιρισμό η του οφείλουν χρήματα.
  • Η υλοτομία θα είναι αποψιλωτική και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 45 μέρες μετά την εγκατάσταση από το Δασαρχείο. Παράταση 15 ημερών μπορεί να δοθεί αν συντρέξουν σοβαροί λόγοι και μετά από συνεννόηση με το Δ.Σ.
  • Εάν κατά την διάρκεια της υλοτομίας για οποιωνδήποτε λόγο παραιτηθεί ο μειοδότης η δεν περατώσει το έργο μέσα στην συμφωνημένη διάρκεια, θα κηρυχτεί έκπτωτος και θα χάσει την εγγύηση του.
  • Το μάκρος των ξύλων θα είναι περίπου 1,15 έως 1,35 μέτρα και ύψος της συνεχόμενης ντάνας θα είναι 1,10 έως 1,50 μέτρα.
  • Τα συνεργία ευθύνονται για τυχόν ζημίες στα αγροκτήματα που βρίσκονται εντός της συστάδας και είναι υποχρεωμένοι να μην αφήνουν κατακείμενα μέσα στην   συστάδα.

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο