Διακήρυξη δημοπρασίας του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Φλαμπούρου

     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    

Ο Αναγκαστικός  Δασικός  Συνεταιρισμός  Φλαμπούρου  διακηρύσσει  το Σάββατο 30-05-2020  και  ώρα 18 εως 19 κλειστή  μειοδοτική  δημοπρασία κοπής και μεταφοράς  στο χώρο συγκέντρωσης  καυσόξυλων  ατομικών αναγκών  και εμπορικών , συμφώνα με απόφαση του Δ.Σ του συν/μού οι συστάδες είναι 12 α (406 χκμ)  -12 β (233 χκμ)  -12 δ (355 χκμ) – 6 α (712 χκμ )  ,εμπορική συστάδα 12 γ  (448 χκμ).

Ο μειοδότης πρέπει να καταβάλει επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 1.000 ΕΥΡΩ  και φορολογική ενημερότητα.

Η αρχική τιμή  θα είναι 5,20  ευρώ ανά Χ.Κ.Μ για κοπή και 5,20 ευρώ για μεταφορά, κατά προτίμηση  η μεταφoρά   να γίνει με μουλάρια  για οικολογικούς και οικονομικούς λόγους     Πληροφορίες   στο   τηλ. 6976760287 και   2385024269

 

Ο Πρόεδρος

Μυλωνάς Στέργιος