Διακήρυξη του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Δασοκτημόνων Πισοδερίου

Ο   Αναγκαστικός Συν/σμός Δασοκτημόνων Πισοδερίου στις 28-4-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στα γραφεία του Συν/σμού επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 83 προβαίνει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον της κατά νόμου επιτροπής για την  δημοπράτηση τεσσάρων (4) τμημάτων για την ανάδειξη μισθωτών του δικαιώματος υλοτομίας του δάσους του Πισοδερίου εκ των συστάδων:

συστάδα 14α τεχνικό ξύλο 239 κμ και καυσόξυλα 846κμ,

συστάδα 6α τεχνικό ξύλο 75κμ και καυσόξυλα 265κμ,

συστάδα 10β τεχνικό ξύλο 303κμ και καυσόξυλα  1076κμ,

συστάδα τ20 τεχνικό ξύλο 232κμ και καυσόξυλα 822κμ (οξιά).

Για τα τρία πρώτα τμήματα ορίζεται τιμή εκκίνησης για καυσόξυλα 20€/χκμ και στρογγύλια Α,Β 21,50€/χκμ. Για το τμήμα τ20 ορίζεται για καυσόξυλα σε 18€/χκμ και για στρογγύλια Α,Β 20€/χκμ.

Ως εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συστάδα.

Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΟΥ Α.Σ.Δ. ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ:

θα γίνει την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 11:00 – 12:00 π.μ. Τιμή εκκίνησης 2.200€.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6975810362

 

Για τον Α.Σ.Δ. Πισοδερίου

Ο Πρόεδρος

Παντελής Δάφας