Δραστηριοποίηση παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας το Σάββατο 02-10-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00. (ΦΕΚ 4337/18-9-2021 ΤΕΎΧΟΣ Β΄)
 6. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 7. Το με αριθ. Πρωτ. 13538/17-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί σύμφωνης γνώμης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς ημέρας Σαββάτου επί του πλακόστρωτουτης Δημοτικής αγοράς,  της οδού Αμύντα με την προϋπόθεση να παραμείνειελεύθερη η ζώνη όδευσης πεζών πλάτους 1,50 μ. κατά μήκος του πεζοδρομίου (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) και να τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις περί κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των λαϊκών αγορών όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεταιελεύθερο ύψος όδευσης τουλάχιστον 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (ομπρέλες, τέντες κλπ.).
 8. Το με αριθ. Πρωτ. 6028/21/1225502/16-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/νσης Φλώρινας περί σύμφωνης γνώμης για την επέκταση της λαϊκής αγοράς ημέρας Σαββάτου επί του πεζοδρόμου της οδού Αμύντα της Δημοτικής αγοράς με τους παρακάτω όρους:
 • Το μέτωπο των πάγκων των πωλητών να βλέπουν εσωτερικά του πλακόστρωτου, προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις της αγοράς, ώστε οι πεζοί να κινούνται με ασφάλεια.
 • Να είναι τοποθετημένοι ώστε να υπάρχει ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου τουλάχιστο 1,50 μ. για τη ασφαλή διέλευση πεζών, ΑμεΑ καθώς και ατόμων που ωθούν παιδικά καρότσια ή αναπηρικά αμαξίδια.
 • Να παραμείνει ελεύθερη η πρόσβαση και διέλευση από το υφιστάμενο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ΑμεΑ το οποίο βρίσκεται έναντι της στοάς.
 • Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή όλων των παραγωγών πωλητών ,στην λαϊκή αγορά παραγωγών του Σαββάτου για την 02/10/2021.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των σκέπαστρων και επί του πλακόστρωτου τμήματος της Δημοτικής Αγοράς της οδού Αμύντα με την υποχρέωση τήρησης απόστασης ενός -1- μέτρουεκατέρωθεν των πάγκων και την υποχρέωση τήρησης των αναφερομένων στα -7- και -8- σχετικά.

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκωνενός -1- μέτρου.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές  για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία -1- φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊούcovit -19 (RAPIDTEST), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α΄70) ή σε ιδιωτικές κλινικές, ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις της αναφερόμενης σχετικής -5- Κ.Υ.Α.

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΛΑΪΚΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/10/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 02/10/2021
3 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/10/2021
4 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/10/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 02/10/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/10/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 02/10/2021
8 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 02/10/2021
9 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/10/2021
10 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 02/10/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/10/2021
12 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 02/10/2021
13 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02/10/2021
14 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 02/10/2021
15 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/10/2021
16 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 02/10/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 02/10/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ 02/10/2021
19 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 02/10/2021
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/10/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 02/10/2021
22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 02/10/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 02/10/2021
24 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 02/10/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/10/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/10/2021
27 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02/10/2021
28 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 02/10/2021
29 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/10/2021
30 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02/10/2021
31 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/10/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/10/2021
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 02/10/2021
34 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 02/10/2021
35 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/10/2021
36 ΠΕΤΣΟΪ ΕΙΡΗΝΗ 02/10/2021
37 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 02/10/2021
38 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 02/10/2021
39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 02/10/2021
40 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 02/10/2021
41 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 02/10/2021
42 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/10/2021
43 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 02/10/2021
44 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 02/10/2021
45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 02/10/2021
46 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 02/10/2021
47 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 02/10/2021
48 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 02/10/2021
49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 02/10/2021
50 ΒΟΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 02/10/2021
51 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02/10/2021
52 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02/10/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ