Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών -βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 24-2-2021

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
9. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 534/10-02-2021 τ’ B’)
10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 24/02/2021.
2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 24/02/2021.
3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
5. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας
Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
• Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
• Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
• Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
• Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
• Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
• Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
• Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
• Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .
Οι καταναλωτές οφείλουν:
• Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
• Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
• Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.
Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α10 24/2/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Γ7 24/2/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ45 24/2/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α31 24/2/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α45 24/2/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ44 24/2/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α33 24/2/2021
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ21 24/2/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε29 24/2/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ52 24/2/2021
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ37 24/2/2021
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ11 24/2/2021
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α22 24/2/2021
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ6 24/2/2021
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ9 24/2/2021
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ B4 24/2/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ29 24/2/2021
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ14 24/2/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B29 24/2/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α29 24/2/2021
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 24/2/2021
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ53 24/2/2021
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 24/2/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 24/2/2021
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ56 24/2/2021
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ Δ16 24/2/2021
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α42 24/2/2021
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ21 24/2/2021
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α38 24/2/2021
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ17 24/2/2021
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ11 24/2/2021
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ36 24/2/2021
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α35 24/2/2021
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α16 24/2/2021
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Α27 24/2/2021
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ B26 24/2/2021
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ18 24/2/2021
75 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
76 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
77 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
78 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Δ28 24/2/2021
79 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Β2 24/2/2021
80 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α19 24/2/2021

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α25 24/2/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α2 24/2/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α27 24/2/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α11 24/2/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α17 24/2/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α34 24/2/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α33 24/2/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α39 24/2/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Α41 24/2/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α9 24/2/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Α7 24/2/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ Α18 24/2/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α37 24/2/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α22 24/2/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Α46 24/2/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Α40 24/2/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α5 24/2/2021
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α14 24/2/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α8 24/2/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α21 24/2/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α23 24/2/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α43 24/2/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α30 24/2/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Α36 24/2/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α24 24/2/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ A2
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α3 24/2/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α29 24/2/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α4 24/2/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α31 24/2/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ Α12 24/2/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α6 24/2/2021
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α13 24/2/2021
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α44 24/2/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α15 24/2/2021
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α35 24/2/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ A1 24/2/2021
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
75 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 24/2/2021
76 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 24/2/2021
77 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 24/2/2021
78 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
79 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
80 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Λ. ΜΟΔΗ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε34 24/2/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Α46 24/2/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7 STOJANOVSKA FANCHE Ε40 24/2/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ Ε26 24/2/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε37 24/2/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε23 24/2/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ E31 24/2/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A36 24/2/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ B32 24/2/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ11 24/2/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α26 24/2/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α28 24/2/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α20 24/2/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α42 24/2/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α38 24/2/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α16 24/2/2021
14 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α32 24/2/2021
15 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α19 24/2/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α10 24/2/2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ