Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών – διατροφικών – χαρτικών -βιομηχανικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 17-03-2021 

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 9. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 996/13-03-2021 τεύχος Β΄)
 10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 11. Την από 18/01/2021 κλήρωση για την τοποθέτηση των παραγωγών και πωλητών διατροφικών προϊόντων παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων για την τοποθέτηση των πωλητών επί της παράλληλης λαϊκής αγοράς Στρ. Τάγαρη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 17/03/2021.

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 17/03/2021.

3.Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.

4.Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις.

5.Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α46 17/3/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α31 17/3/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 17/3/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ11 17/3/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α29 17/3/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ14 17/3/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ18 17/3/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Δ45 17/3/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ52 17/3/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ Δ36 17/3/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ37 17/3/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA Γ21 17/3/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ Β2 17/3/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α35 17/3/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ E26 17/3/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ Δ56 17/3/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 17/3/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ21 17/3/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ44 17/3/2021
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ B30 17/3/2021
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α16 17/3/2021
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α45 17/3/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α42 17/3/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ29 17/3/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Δ6 17/3/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β34 17/3/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ Α10 17/3/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ Δ9 17/3/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ10 17/3/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ17 17/3/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ Β1 17/3/2021
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ11 17/3/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ16 17/3/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α38 17/3/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α27 17/3/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ A40 17/3/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Δ53 17/3/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ28 17/3/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 17/3/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 17/3/2021
76 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 17/3/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A34 17/3/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ A36 17/3/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ A25 17/3/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ A38 17/3/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ A29 17/3/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A31 17/3/2021
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ A13 17/3/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A4 17/3/2021
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ A43 17/3/2021
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A46 17/3/2021
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ A45 17/3/2021
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A42 17/3/2021
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A15 17/3/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ A14 17/3/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ A44 17/3/2021
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ A37 17/3/2021
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A8 17/3/2021
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A17 17/3/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A32 17/3/2021
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A33 17/3/2021
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ A11 17/3/2021
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ A40 17/3/2021
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A21 17/3/2021
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ A6 17/3/2021
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A12 17/3/2021
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A30 17/3/2021
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A35 17/3/2021
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ A18 17/3/2021
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A20 17/3/2021
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ A23 17/3/2021
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A41 17/3/2021
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ A26 17/3/2021
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ A39 17/3/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ A24 17/3/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ A27 17/3/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
76 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 17/3/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 17/3/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΠΟΠΤΡΙΑ 17/3/2021

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΜΠΟΡΟΙ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε23 17/3/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 17/3/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε29 17/3/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α19 17/3/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε37 17/3/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε31 17/3/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A33 17/3/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε40 17/3/2021
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ B322 17/3/2021
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α22 17/3/2021
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε34 17/3/2021

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ – ΕΜΠΟΡΟΙ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A7 17/3/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ A19 17/3/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ A22 17/3/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7 STOJANOVSKA FANCHE A10 17/3/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ A16 17/3/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A28 17/3/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ A9 17/3/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α5 17/3/2021
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ