Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 24-03-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του  Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 9. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 1076/20-03-2021 τεύχος Β΄)
 10. Την με αριθμό Απόφασης Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη  24/03/2021.

 

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη  24/03/2021.
 2. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
 3. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
 4. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές  για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

Λ. ΜΟΔΗΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α10 24/3/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Γ7 24/3/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ45 24/3/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Α31 24/3/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α45 24/3/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Δ44 24/3/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ    
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α33 24/3/2021
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ Δ21 24/3/2021
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ε29 24/3/2021
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ52 24/3/2021
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ37 24/3/2021
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ11 24/3/2021
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α22 24/3/2021
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ6 24/3/2021
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ9 24/3/2021
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ B4 24/3/2021
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ29 24/3/2021
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ14 24/3/2021
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ B29 24/3/2021
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α29 24/3/2021
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Δ19 24/3/2021
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ53 24/3/2021
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α25 24/3/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ1 24/3/2021
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ56 24/3/2021
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ Δ16 24/3/2021
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Α42 24/3/2021
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ21 24/3/2021
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α38 24/3/2021
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ17 24/3/2021
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Δ11 24/3/2021
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ36 24/3/2021
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α35 24/3/2021
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Α16 24/3/2021
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Α27 24/3/2021
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ B26 24/3/2021
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ18 24/3/2021
75 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
76 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
77 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ    
78 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Δ28 24/3/2021
79 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Β2 24/3/2021
80 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α19 24/3/2021

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α25 24/3/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α2 24/3/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α27 24/3/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α11 24/3/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α17 24/3/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Α34 24/3/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Α33 24/3/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α39 24/3/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Α41 24/3/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α9 24/3/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Α7 24/3/2021
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ   Α18 24/3/2021
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α37 24/3/2021
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Α22 24/3/2021
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Α46 24/3/2021
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α40 24/3/2021
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α5 24/3/2021
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ      
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α14 24/3/2021
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α8 24/3/2021
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α21 24/3/2021
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Α23 24/3/2021
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α43 24/3/2021
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α30 24/3/2021
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Α36 24/3/2021
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Α24 24/3/2021
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   A2 24/3/2021
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α3 24/3/2021
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α29 24/3/2021
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α4 24/3/2021
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α31 24/3/2021
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   Α12 24/3/2021
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α6 24/3/2021
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α13 24/3/2021
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Α44 24/3/2021
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   Α15 24/3/2021
68 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α35 24/3/2021
69 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
70 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
71 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
72 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   A1 24/3/2021
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      
75 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 24/3/2021
76 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 24/3/2021
77 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 24/3/2021
78 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
79 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
80 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    

 

Λ. ΜΟΔΗΕΜΠΟΡΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε34 24/3/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   Α46 24/3/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Ε40 24/3/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Ε26 24/3/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε37 24/3/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Ε23 24/3/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   E31 24/3/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A36 24/3/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B32 24/3/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Γ11 24/3/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΕΜΠΟΡΟΙ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α26 24/3/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α28 24/3/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α20 24/3/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α42 24/3/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α38 24/3/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Α16 24/3/2021
14 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α32 24/3/2021
15 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Α19 24/3/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α10 24/3/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ