Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Δραστηριοποίηση πωλητών (παραγωγών και διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη και παράλληλης λαϊκής αγοράς δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

 

Έχοντας υπ’ όψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

2.   Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

3.   Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

4.   Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.

 1. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 2. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 3. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 4. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.
 5. Την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Κ.Υ.Α. Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 (ΦΕΚ 4889 τεύχος Β΄06.11.2020.)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ.Κώτα_Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 25/11/2020.

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης . για την Τετάρτη 25/11/2020.
 2. Οι συμμετέχοντες θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 3. Οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας.

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων τρία -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

Οι καταναλωτές οφείλουν :

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 25/11/2020
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α46 25/11/2020
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α31 25/11/2020
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ1 25/11/2020
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Γ11 25/11/2020
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α29 25/11/2020
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Γ14 25/11/2020
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ18 25/11/2020
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   Δ45 25/11/2020
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ52 25/11/2020
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Δ36 25/11/2020
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ37 25/11/2020
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Γ21 25/11/2020
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ   Β2 25/11/2020
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α35 25/11/2020
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Y.Δ E26 25/11/2020
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Δ56 25/11/2020
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Δ19 25/11/2020
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   Δ21 25/11/2020
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Δ44 25/11/2020
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   B30 25/11/2020
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α16 25/11/2020
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α45 25/11/2020
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α42 25/11/2020
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ29 25/11/2020
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Α38 25/11/2020
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β34 25/11/2020
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α10 25/11/2020
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Δ9 25/11/2020
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ10 25/11/2020
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ.Δ    
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Γ17 25/11/2020
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υ.Δ    
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Δ    
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ      
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δ11 25/11/2020
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ16 25/11/2020
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α38 25/11/2020
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α27 25/11/2020
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   A40 25/11/2020
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Δ    
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Δ    
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ53 25/11/2020
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Δ    
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ.Δ    
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Υ.Δ    
68 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   Δ6 25/11/2020
69 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ28 25/11/2020
70 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
71 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
72 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ      
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      
         

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Λ. ΜΟΔΗ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Υ.Δ.    
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ε23 25/11/2020
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 25/11/2020
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Ε29 25/11/2020
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α19 25/11/2020
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε37 25/11/2020
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Ε31 25/11/2020
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ    
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ      
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε40 25/11/2020
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α22 25/11/2020
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Ε34 25/11/2020
22 ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ   Α33 25/11/2020
         
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Β20 25/11/2020  
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ        
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ        
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ        
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ        
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α32 25/11/2020  
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ        
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   Β19 25/11/2020  
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   Β18 25/11/2020  
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   Β27 25/11/2020  
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA        
18 ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ        
19 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α37 25/11/2020  
21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υ.Δ.      
22 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   Α30 25/11/2020  
23 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ        
24 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ        
25 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ        
26 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β1 25/11/2020  
27 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
28 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ        
29 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
30 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α36 25/11/2020  
31 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ        
32 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        
33 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        
34 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α39 25/11/2020  
35 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Β11 25/11/2020  
36 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ        
37 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        
38 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ        
39 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ        
40 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ        
41 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Β34 25/11/2020  
42 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β25 25/11/2020  
43 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Υ.Δ Β32 25/11/2020  
44 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        
45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α34 25/11/2020  
46 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Υ.Δ Β15 25/11/2020  
47 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Β2 25/11/2020  
48 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ.Δ Β5 25/11/2020  
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Β28 25/11/2020  
50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   Β30 25/11/2020  
51 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Α33 25/11/2020  
52 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        
53 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   Β23 25/11/2020  
54 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        
55 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ        
56 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ        
57 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ        
58 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ   Β9 25/11/2020  
59 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Δ Β24 25/11/2020  
60 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Β14 25/11/2020  
61 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ.Δ Α45 25/11/2020  
62 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ        
63 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   Β4 25/11/2020  
64 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ.Δ Β7 25/11/2020  
65 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   Β13 25/11/2020  
66 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υ.Δ Β12 25/11/2020  
67 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Υ.Δ Β29 25/11/2020  
68 ΤΣΟΜΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ        
69 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ        
70 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Β3 25/11/2020  
71 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   Β17 25/11/2020  
72 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ Υ.Δ. Β8 25/11/2020  
73 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   Α40 25/11/2020  
74 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Α41 25/11/2020  
           

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α29 25/11/2020
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Β26 25/11/2020
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ Υ.Δ. Β21  
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Β16 25/11/2020
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Β22 25/11/2020
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Β10 25/11/2020
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α31 25/11/2020
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α38 25/11/2020
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΔ Α46 25/11/2020
16 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Β33 25/11/2020
17 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   Α40 25/11/2020
18 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
19 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Α35 25/11/2020
20 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
21 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
22 ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ      

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ