Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 02-06-2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Η ισχύς του άρθρου 8 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), ως προς τον καθορισμό νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, παρατείνεται για έξι (6) μήνεςαπό την έναρξη ισχύος του Ν.4728/20 (ημερ. έναρξης ισχύος 29.09.2020 σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 Ν.4728/20)
 7. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 8. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 9. Την Αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 2233/29-05-2021 τεύχος Β΄)
 10. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 02/06/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 02/06/2021.
 3. Τη συμμετοχή του συνόλου των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη στις θέσεις που κατείχαν από την έναρξη λειτουργίας της παράλληλης λαϊκής αγοράς.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που αναγράφονται στις παρακάτω καταστάσεις .
 5. Οι πωλητές (πλην των βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου .

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να έχουν προβεί σε έκδοση Βεβαίωσης Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 6 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α10 2/6/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ      
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ7 2/6/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   Β4 2/6/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Δ45 2/6/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ      
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   Α31 2/6/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   Α45 2/6/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   Δ44 2/6/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA      
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ      
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α33 2/6/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   Δ21 2/6/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ      
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ      
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Δ52 2/6/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ      
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Γ11 2/6/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α22 2/6/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ      
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Δ6 2/6/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Δ9 2/6/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ      
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ      
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ      
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ5 2/6/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   Δ29 2/6/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Γ14 2/6/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   Δ37 2/6/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   B29 2/6/2021
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Α29 2/6/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Δ19 2/6/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Δ53 2/6/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α25 2/6/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δ1 2/6/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ      
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   Δ56 2/6/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   Δ16 2/6/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ      
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ      
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ Α10 2/6/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Γ21 2/6/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΔ    
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ      
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   Α38 2/6/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Γ17 2/6/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   Δ11 2/6/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   Δ36 2/6/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ      
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α35 2/6/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   Α16 2/6/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   Α27 2/6/2021
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   B26 2/6/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ      
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   Γ18 2/6/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ      
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ      
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ      
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   Δ28 2/6/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   Β2 2/6/2021
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   Α19 2/6/2021
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α25 2/6/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   A18 2/6/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α27 2/6/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α11 2/6/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α17 2/6/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   Α34 2/6/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ      
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α39 2/6/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   Α41 2/6/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α9 2/6/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ      
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ      
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ      
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   Α7 2/6/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   Α37 2/6/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Α22 2/6/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ      
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   Α46 2/6/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   Α40 2/6/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   A16 2/6/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α5 2/6/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   Α24 2/6/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   Α14 2/6/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α8 2/6/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α21 2/6/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   Α23 2/6/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α43 2/6/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   Α30 2/6/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   Α36 2/6/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ      
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ      
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ      
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   A2 2/6/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Α3 2/6/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ      
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α29 2/6/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   Α4 2/6/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α31 2/6/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   Α12 2/6/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ      
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α6 2/6/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α13 2/6/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   Α44 2/6/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ      
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   Α15 2/6/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   Α35 2/6/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ      
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ      
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   A1 2/6/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ      
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ τοποθέτηση από την επόπτρια 2/6/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 2/6/2021
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 2/6/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
79 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
80 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τοποθέτηση από την επόπτρια 2/6/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ    
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   Ε34 2/6/2021
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   Α46 2/6/2021
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ      
7 STOJANOVSKA FANCHE   Ε40 2/6/2021
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   Ε26 2/6/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Ε37 2/6/2021
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   Ε23 2/6/2021
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   E31 2/6/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   A36 2/6/2021
15 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   B32 2/6/2021
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   Γ11 2/6/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΠΕΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΔ Α26 2/6/2021
2 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      
3 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ      
4 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Α28 2/6/2021
5 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α20 2/6/2021
6 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Α42 2/6/2021
7 STOJANOVSKA FANCHE      
8 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ      
9 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ      
10 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      
11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Α38 2/6/2021
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      
13 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   A45 2/6/2021
14 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   Α32 2/6/2021
15 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   Α19 2/6/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ Α42 2/6/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ