Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας την Τετάρτη 11/08/2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 3660/7-8-2021 τεύχος Β΄)
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 11/08/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 11/08/2021.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη , θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Κ. Κώττα, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 3 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
2  >>  
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/8/2021
4  >> 11/8/2021
5 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/8/2021
6 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11/8/2021
7 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/8/2021
8 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/8/2021
9 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/8/2021
10  >>  
11 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
12 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
13  >>  
14 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 11/8/2021
15  >> 11/8/2021
16  >> 11/8/2021
17 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 11/8/2021
19  >> 11/8/2021
20 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
21  >>  
22 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 11/8/2021
23  >> 11/8/2021
24 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ  
25  >>  
26 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11/8/2021
27  >> 11/8/2021
28  >> 11/8/2021
29  >> 11/8/2021
30 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 11/8/2021
31  >>  
32 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
33  >>  
34 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
35 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
36  >>  
37  >>  
38 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  
39  >>  
40 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11/8/2021
41  >> 11/8/2021
42 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
43  >>  
44 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/8/2021
45  >> 11/8/2021
46 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
47  >>  
48 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
49  >>  
50 ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/8/2021
51  >> 11/8/2021
52 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11/8/2021
53 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
54  >>  
55 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ  
56  >>  
57 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΑΔΑΜ  
58 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/8/2021
59 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/8/2021
60  >> 11/8/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 11/8/2021
2  >> 11/8/2021
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
4  >>  
5 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
6 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
7 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
8 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
9 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
10  >>  
11 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 11/8/2021
12 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/8/2021
13  >> 11/8/2021
14 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
15  >>  
16  >>  
17 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 11/8/2021
18 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ  
19  >>  
20 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 11/8/2021
21  >> 11/8/2021
22 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ  
23  >>  
24 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 11/8/2021
25  >> 11/8/2021
26 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
27  >>  
28  >>  
29  >>  
30 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
31  >>  
32 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 11/8/2021
33  >> 11/8/2021
34 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 11/8/2021
35 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/8/2021
36  >> 11/8/2021
37  >> 11/8/2021
38 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 11/8/2021
39  >> 11/8/2021
40 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
41  >>  
42 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/8/2021
43  >> 11/8/2021
44 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
45  >>  
46 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/8/2021
47  >> 11/8/2021
48 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 11/8/2021
49  >> 11/8/2021
50 ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
51  >>  
52 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
53 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/8/2021
54  >> 11/8/2021
55 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 11/8/2021
56  >> 11/8/2021
57 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 11/8/2021
58 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
59 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
60  >>  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   11/8/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   11/8/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   11/8/2021
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   11/8/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   11/8/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   11/8/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   11/8/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   11/8/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   11/8/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   11/8/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   11/8/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   11/8/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   11/8/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   11/8/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   11/8/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   11/8/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   11/8/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   11/8/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   11/8/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   11/8/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   11/8/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   11/8/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   11/8/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   11/8/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 11/8/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   11/8/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΔ  
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   11/8/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   11/8/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   11/8/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   11/8/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ    
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   11/8/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   11/8/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   11/8/2021
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   11/8/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   11/8/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   11/8/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   11/8/2021
79 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   11/8/2021
80 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ    
81 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   11/8/2021
82 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
83 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
84 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 11/8/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/8/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/8/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 11/8/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/8/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 11/8/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 11/8/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/8/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ 11/8/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11/8/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ  
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA 11/8/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11/8/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 11/8/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ 11/8/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 11/8/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11/8/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/8/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 11/8/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 11/8/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11/8/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11/8/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 11/8/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/8/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ 11/8/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 11/8/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ 11/8/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11/8/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ  
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11/8/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11/8/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 11/8/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ 11/8/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11/8/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11/8/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 11/8/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 11/8/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ  
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ  
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 11/8/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 11/8/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 11/8/2021
76 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 11/8/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ  
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  
79 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
80 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ 11/8/2021
81 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
82 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 11/8/2021
83 MΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
84 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11/8/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   11/8/2021
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   11/8/2021
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 STOJANOVSKA FANCHE   11/8/2021
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   11/8/2021
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   11/8/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   11/8/2021
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   11/8/2021
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
13 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   11/8/2021
14 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
15 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
16 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   11/8/2021
17 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
18 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ  

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ    
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   11/8/2021
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   11/8/2021
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   11/8/2021
6 STOJANOVSKA FANCHE    
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ    
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   11/8/2021
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
12 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   11/8/2021
13 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   11/8/2021
14 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
15 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   11/8/2021
16 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
17 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ 11/8/2021
18 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ 11/8/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ