Δραστηριοποίηση πωλητών λαϊκής αγοράς και παράλληλης λαϊκής αγοράς του Δήμου Φλώρινας για την Τετάρτη 08/09/2021

Έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
 3. Τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 4. Την με αριθμό 141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικής με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Φλώρινας.
 5. Τις διατάξεις του Ν.4682/20 (δηλ. από την 03.04.2020), δύναται, με απόφαση των φορέων λειτουργίας υπαίθριων αγορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη αυτής, να καθορίζονται και νέοι χώροι λειτουργίας υπαίθριων αγορών εντός των ορίων του ίδιου δήμου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α΄171). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράλληλη λειτουργία των υπαίθριων αγορών, διεξάγεται κατά την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες. (παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4682/20)
 6. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή με αριθμό πρωτ. 45355/08-05-2020 περί καθορισμού νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 (Α΄171) στον Δήμο Φλώρινας.
 7. Την με αριθμό 56/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
 8. Την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.(ΦΕΚ 4054/4-9-2021 τεύχος Β΄)
 9. Την με αριθμό Απόφαση Δημάρχου Φλώρινας 05/2021 αριθμού πρωτ. 146/07-01-2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 10. Την ανάγκη καταμερισμού των καταναλωτών σε δύο λαϊκές προκειμένης της αποφυγής συγχρωτισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από προγενέστερη κλήρωση οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην υφιστάμενη λαϊκή αγορά των οδών Λ. Μόδη Κ. Κώτα – Ταγμ. Σωτηρίου_Αμύντα για την Τετάρτη 08/09/2021.
 2. Την συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων πωλητών, που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 18/1/2021, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά των οδών Ελένης Δημητρίου-Αναλήψεως-Λεωφόρου Μακεδονομάχων εκ των δεξιών πλευρών περιμετρικά του Στρατοπέδου Σκιαδοπούλου – Τάγαρη, πλην της επαρχιακής οδού Φλώρινας Πρώτης για την Τετάρτη 08/09/2021.
 3. Τη συμμετοχή του 50% των πωλητών βιομηχανικών προϊόντων επί του Στρ. Τάγαρη και 50% επί της Λ. Μόδη στις θέσεις που προέκυψαν μετά από κλήρωση της 06/08/2021 παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου των.
 4. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς στρ/δου Τάγαρη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων που κατείχαν αρχόμενων σε συνέχεια από τα βιομηχανικά προϊόντα και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 5. Οι συμμετέχοντες (παραγωγοί και πωλητές διατροφικών προϊόντων) της λαϊκής αγοράς Λ. Μόδη, θα δραστηριοποιηθούν επί των θέσεων και με τη σειρά που κατείχαν επί των οδών Σκέπαστρα Δημοτικής αγοράς, Αμύντα, Ταγμ. Σωτηρίου, Κ. Κώττα, Λ. Μόδη και με απόσταση ενός -1- μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων και θα τους επιδειχτούν από τους επόπτες λαϊκών αγορών , μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία και τους εκπροσώπους των συλλόγων.
 6. Οι πωλητές (παραγωγοί-έμποροι, διατροφικών και βιομηχανικών προϊόντων) θα δραστηριοποιούνται εναλλάξ κάθε εβδομάδα στις δύο λαϊκές αγορές του Δήμου Φλώρινας

 

Οι πωλητές οφείλουν να τηρήσουν τους παρακάτω όρους:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση εκατέρωθεν των πάγκων ένα -1- μέτρο με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Να φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζόμενους στην αγορά.

 

Οι καταναλωτές οφείλουν:

 • Να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια στο χώρο της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των ενάμισι -1,5- μέτρων μεταξύ των καταναλωτών και μεταξύ των πωλητών.

Καταστρατήγηση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 3 της αναφερόμενης σχετικής -9- Κ.Υ.Α.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ  
2  >>  
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/9/2021
4  >> 8/9/2021
5 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/9/2021
6 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 8/9/2021
7 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/9/2021
8 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/9/2021
9 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/9/2021
10  >> 8/9/2021
11 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
12 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
13  >>  
14 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 8/9/2021
15  >> 8/9/2021
16  >> 8/9/2021
17 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ 8/9/2021
19  >> 8/9/2021
20 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
21  >>  
22 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ 8/9/2021
23  >> 8/9/2021
24 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ  
25  >>  
27 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8/9/2021
28  >> 8/9/2021
29  >> 8/9/2021
30  >> 8/9/2021
31 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 8/9/2021
32  >> 8/9/2021
33 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
34  >>  
36 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ  
37 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
38  >>  
39  >>  
40 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ  
41  >>  
42 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/9/2021
43  >> 8/9/2021
45 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
46  >>  
48 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 8/9/2021
49  >> 8/9/2021
54 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
55  >>  
56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
57  >>  
59 ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9/2021
60  >> 8/9/2021
61 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8/9/2021
62 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
63  >>  
64 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ  
65  >>  
67 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
68 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/9/2021
69 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8/9/2021
70  >> 8/9/2021

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 8/9/2021
2  >> 8/9/2021
3 ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
4  >>  
5 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
6 ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
7 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
8 ΓΚΕΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
9 ΚΩΤΖΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
10  >>  
11 ΤΟΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8/9/2021
12 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8/9/2021
13  >> 8/9/2021
14 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  
15  >>  
16  >>  
17 ΡΕΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 8/9/2021
18 ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ  
19  >>  
20 ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8/9/2021
21  >> 8/9/2021
22 ΞΙΠΤΕΡΙΔΗΣ ΑΡΜΕΝΙΟΣ  
23  >>  
24 ΚΑΡΑΙΩΑΚΕΙΜ ΕΥΓΓΕΛΟΣ 8/9/2021
25  >> 8/9/2021
27 ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
28  >>  
29  >>  
30  >>  
31 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
32  >>  
33 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 8/9/2021
34  >> 8/9/2021
36 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ 8/9/2021
37 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 8/9/2021
38  >> 8/9/2021
39  >> 8/9/2021
40 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 8/9/2021
41  >> 8/9/2021
42 ΘΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
43  >>  
45 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/9/2021
46  >> 8/9/2021
48 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
49  >>  
54 ΔΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/9/2021
55  >> 8/9/2021
56 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8/9/2021
57  >> 8/9/2021
59 ΤΕΚΕΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
60  >>  
61 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
62 ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/9/2021
63  >> 8/9/2021
64 ΣΑΜΨΩΝΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 8/9/2021
65  >> 8/9/2021
67 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 8/9/2021
68 ΚΑΡΛΟΡΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
69 ΛΙΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
70  >>  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ    
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   8/9/2021
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ    
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ    
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ   8/9/2021
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   8/9/2021
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ   8/9/2021
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA    
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ   8/9/2021
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ    
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ    
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/9/2021
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   8/9/2021
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   8/9/2021
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ    
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ    
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ    
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ    
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   8/9/2021
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   8/9/2021
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΑΝ
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   8/9/2021
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/9/2021
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/9/2021
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/9/2021
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ    
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   8/9/2021
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ   8/9/2021
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ    
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ    
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ  
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   8/9/2021
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   8/9/2021
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   8/9/2021
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ   8/9/2021
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/9/2021
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ   8/9/2021
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   8/9/2021
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   8/9/2021
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   8/9/2021
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ   8/9/2021
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   8/9/2021
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   8/9/2021
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ   8/9/2021
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ    
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    
76 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ   8/9/2021
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ   8/9/2021
79 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    
80 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   8/9/2021
81 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ   8/9/2021
82 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   8/9/2021
83 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ    
84 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
2 ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/9/2021
3 ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/9/2021
4 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/9/2021
5 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   8/9/2021
6 ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
7 ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ   8/9/2021
8 ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
9 ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ   8/9/2021
10 ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/9/2021
11 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    
12 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ   8/9/2021
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/9/2021
14 ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ    
15 ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
16 ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ    
17 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA   8/9/2021
18 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   8/9/2021
19 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
20 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   8/9/2021
21 ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ    
22 ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ   8/9/2021
23 ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ   8/9/2021
24 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   8/9/2021
25 ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
26 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
27 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ   8/9/2021
28 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
29 ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
30 ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ   8/9/2021
31 ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/9/2021
32 ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/9/2021
33 ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
34 ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ   8/9/2021
36 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
37 ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ   8/9/2021
38 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ   8/9/2021
39 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   8/9/2021
40 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    
41 ΓΩΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
42 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
43 ΣΤΡΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   AN
44 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ    
45 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
46 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
47 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
49 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑ   8/9/2021
50 ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
51 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ    
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/9/2021
54 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ   8/9/2021
55 ΔΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   8/9/2021
56 ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ   8/9/2021
57 ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΔ 8/9/2021
58 ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
59 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
60 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
61 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   8/9/2021
62 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ    
63 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
64 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ    
65 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
66 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Y.Δ.  
67 ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   8/9/2021
68 ΤΖΩΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
69 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ    
70 ΔΙΔΥΜΟΥ ΙΑΝΟΥΛΑ    
71 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
72 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ    
73 ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ    
74 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ   8/9/2021
75 ΠΙΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ   8/9/2021
76 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
77 ΜΙΣΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ    
78 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ    
79 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   8/9/2021
80 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    
81 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    
82 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ    
83 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   8/9/2021
84 ΠΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ   8/9/2021

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   8/9/2021
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ   8/9/2021
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    
6 STOJANOVSKA FANCHE   8/9/2021
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ   8/9/2021
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   8/9/2021
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   8/9/2021
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
13 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
14 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   8/9/2021
15 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ  
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ  

 

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1 ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    
2 ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ    
3 ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   8/9/2021
4 ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   8/9/2021
5 ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   8/9/2021
6 STOJANOVSKA FANCHE    
7 ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ    
8 ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    
9 ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    
10 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   8/9/2021
11 ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   8/9/2021
12 ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   8/9/2021
13 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    
14 ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    
15 ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    
16 ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   8/9/2021
17 ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    
18 ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΥΔ 8/9/2021
19 ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΔ 8/9/2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ