Δώρο Χριστουγέννων 2021: 15 απλές και χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας ενημερώνει σχετικά με βασικές αρχές που διέπουν το δώρο Χριστουγέννων, μέσα από απλές απαντήσεις σε ερωτήματα για τον υπολογισμό του.
Δείτε τι ισχύει το 2021 για όλες τις περιπτώσεις

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας και απασχολήθηκαν εντός του διαστήματος από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι ποσό ανέρχεται το Δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσοι εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια ή ένα μισθό. Όσοι εργάστηκαν μικρότερη διάρκεια, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε θα πάρουν ένα μέρος από το δώρο Χριστουγέννων αναλογικά με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Η αναλογία αυτή είναι 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές (όχι εργασιακές) ημέρες εργασιακής σχέσης.

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζονται όλες οι ημέρες τις εργασιακής σχέσης από 1/5 έως 31/12;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Για να το υπολογίσουμε αφαιρούμαι (αν υπάρχουν):• Τις ημέρες της άδειας άνευ αποδοχών.• Τις ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επιδότηση από τον ΕΦΚΑ.• Τις ημέρες της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (6μηνο ΟΑΕΔ).• Τις ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας και των απεργιών

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται έως 21 Δεκεμβρίου

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες αποδοχές λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου. Εφόσον όμως λυθεί η εργασιακή σχέση πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές κατά την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης.

6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι ο συντελεστής 0,04166 με τον οποίο προσαυξάνεται το δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται και με την αναλογία του επιδόματος άδειας. Έτσι λοιπόν ο συντελεστής 0,04166, είναι το πηλίκο της διαίρεσης του μισού μισθού του επιδόματος με τους 12 μήνες (0,5/12) ή των 13 ημερομισθίων με το 312 (13/312) των ημερομισθίων δηλ. που απασχολείται ο ημερομίσθιος το χρόνο.

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι μερικώς απασχολούμενοι (κάθε μέρα, με μειωμένο ωράριο) τι δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι απασχολούμενοι της κατηγορίας αυτής θα πάρουν ως Δώρο Χριστουγέννων ότι και οι πλήρως απασχολούμενοι βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής τους, αποδοχών.

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι απασχολούμενοι με εκ περιτροπής εργασία (λιγότερες ημέρες την εβδομάδα) τι δώρο Χριστουγέννων θα πάρουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο ανά ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες τη βδομάδα, θα πάρουν ως δώρο ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) πραγματοποιθέντα ημερομίσθια

9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί με δύο χωριστές (πλήρης και μειωμένη) συμβάσεις ή με μικτό σύστημα (πλήρες και εκ περιτροπής) πως θα υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος για την περίοδο 1/5 έως 31/12 έχει υπογράψει δύο συμβάσεις μία πλήρους απασχόλησης και μία με μειωμένη απασχόληση, (όχι αλλαγή αλλά νέα σύμβαση) το δώρο Χριστουγέννων, θα υπολογιστεί χωριστά για κάθε περίοδο και με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, εκείνο της ημέρας λύσης της εργασιακής σχέσης για την πρώτη σύμβαση και το ημερομίσθιο της 10ης Δεκεμβρίου για την τελευταία σύμβαση. Επίσης για όσους έχουν απασχοληθεί με μικτό σύστημα εργασίας, πλήρες και εκ περιτροπής (με συμφωνία ή μονομερώς επιβαλλόμενη), ο υπολογισμός του δώρου θα γίνει ξεχωριστά για κάθε περίοδο.

10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων σε μη σταθερές, κυμαινόμενες αποδοχές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι, αμείβονται με ωρομίσθιο, ή μισθό και ποσοστά, ή με ποσοστά, ή κατά μονάδα εργασίας ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, το δώρο, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μηναίων αποδοχών, ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει ο εργαζόμενος στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι τη λύση της εργασιακής σχέσης. Για την εξεύρεση του μέσου όρου διαιρούμε τις συνολικές αποδοχές του παραπάνω χρονικού διαστήματος, με τον συνολικό αριθμό των ημερών που εργάσθηκε κατά το διάστημα αυτό.

11. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γενικά, οι πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρα εορτών, εκτός κι αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για το αντίθετο, επειδή η απασχόλησή τους δεν θεωρείται εξαρτημένη σχέση εργασίας.

12. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι αμειβόμενοι με εργόσημο, δικαιούνται το δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι δικαιούνται, αφού ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Το εργόσημο απλά αποτελεί τρόπο αμοιβής και ασφάλισης συνεπώς ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

13. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή λόγω της πανδημίας θα λάβουν δώρο Χριστουγέννων για το διάστημα αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων έχει τεθεί σε αναστολή με απόφαση του εργοδότη ή με μονομερείς δηλώσεις αναστολής το δώρο Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η καταβολή της ως άνω αναλογίας δώρου Χριστουγέννων πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων

14. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων και από ποιον;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα της μειωμένης απασχόλησης λόγω του μηχανισμού, το ποσό του δώρου που αναλογεί στο διάστημα αυτό βαρύνει τους εργοδότες και καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.Για τους ίδιους εργαζόμενους, το ποσό εκ του δώρου Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής μη απασχόλησης λόγω του μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.Η αναλογία του δώρου Χριστουγέννων υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης του μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος.

15. ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει ανώτατο ποσό στο δώρο Χριστουγέννων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο Χριστουγέννων μπορεί να περιορισθεί στο 100πλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου