Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου

Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου ».   

Έχοντας υπ’ όψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Ά/7-6-2010), « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 • Τις διατάξεις : α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα » ( Α΄ 90 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 ( Α΄ 104 ), β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού » ( Α΄ 42 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76), γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 » ( Α΄ 64 ), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 ( Α΄ 76 ).
 • Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ».
 • Την αριθμ. 332/2018 όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 120/2019 και 324/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Σ/λίου « Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου ».
 • Την υπ΄ αριθμ. 13435/1067/07-09-2020 Απόφαση Δημάρχου : « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».
 • Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/2020 (Φ.Ε.Κ. 5486 τεύχος Β΄ /12-12-2020) « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13.12-2020 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 07.01.2021 και ώρα 06:00 ».
 • Την αριθμ. πρωτ. 18821/1579/17-12-2020 Απόφαση Δημάρχου : « Εκ περιτροπής δραστηριοποίηση των πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών διατροφικών – χαρτικών προϊόντων) στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου ».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για την λειτουργία στις 21-12-2020 ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου, ως ακολούθως :

 • Στην λαϊκή αγορά από τους πωλητές ( παραγωγοί και επαγγελματίες ) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών ( κατηγορίες πωλητών : παραγωγοί και επαγγελματίες πρωτογενών διατροφικών προϊόντων ) και με αναστολή της δραστηριότητας των ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας ).
 • ΟΙ δραστηριοποιούμενοι πωλητές ( παραγωγοί και επαγγελματίες ) στην λαϊκή αγορά του Δήμου Αμυνταίου θα προσέρχονται σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής.
 1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε ( 5 ) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και οι πωλητές θα δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις θέσεις στην επισυναπτόμενη κατάσταση για τη λαϊκή της Δευτέρας του Δήμου Αμυνταίου.
 2. Υπενθυμίζεται την υποχρεωτική μάσκα για όλους ( πωλητές / καταναλωτές / κοινό ), καθώς και την τήρηση της απόστασης ( 1,5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων όπως και την διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ( 5 ) ατόμων.
 3. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση από όλους τους εμπλεκόμενους, όλων των παραπάνω οδηγιών της Πολιτικής προστασίας.
 4. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για την λαϊκή και ανάλογα με την διάθεση των πωλητών.

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ

Α/Α        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΤΣΗΣ
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ
 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΑΝΗΣ
 6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
 8. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΚΤΣΗΣ
 9. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ
 10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΔΗΣ
 11. ΠΑΝΔΩΡΑ ΣΟΛΑΚΗ
 12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι

 1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΚΑΣ
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ
 4. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ
 5. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
 6. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΑΡΑ
 7. ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ
 8. ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
 9. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΑΪΟΣ
 10. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
 11. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 12. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
 13. ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΥ
 14. ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
 15. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ
 16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ
 17. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΤΡΑΤΖΑ
 18. ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΓΙΟΛΑΝ
 19. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΪΚΙΝΟΥ
 20. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΤΚΑΣ
 21. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
 22. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ
 24. ΤΡΥΦΩΝ ΣΗΜΑΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ