Ενημέρωση για τους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητοί Καταναλωτές ,

σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 191/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (ΑΔΑ : 6ΝΝΓΟΕΕΖ-Θ5Π) αποφασίσθηκε :

  1. Οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. των Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας να προβούν στην κατασκευή κατάλληλου φρεατίου υδατοπαροχής, προκειμένου να τοποθετηθεί ο προβλεπόμενος, στα πλαίσια υλοποίησης της Προμήθειας : ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας’’ της Πράξης ‘‘Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας’’, μετρητής κατανάλωσης.
  2. Έκαστος καταναλωτής απαιτείται να προβεί με μέριμνα και δαπάνη του μέχρι την 31-12-2018 στις κάτωθι ενέργειες:
  • σε ανεύρεση και αποκάλυψη της υφιστάμενης υδατοπαροχής, σε θέση επισκέψιμη από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εκτός οικίας, όπου είναι δυνατόν εκτός οικοπέδου ή άλλως  εντός οικοπέδου και πλησίον της δημοτικής οδού,
  • σε κατασκευή τετράγωνου ή κυκλικού φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 40Χ40 εκατοστών ή Φ40 εκατοστών, ελάχιστου βάθους 50 εκατοστών, από σκυρόδεμα ή συνθετικό υλικό, με αντίστοιχο μεταλλικό ή συνθετικό καπάκι και
  • σε έγγραφη ενημέρωση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για την ολοκλήρωση των εργασιών και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι το κατασκευασμένο φρεάτιο βρίσκεται επί της μοναδικής υδατοπαροχής του υδρευόμενου ακινήτου .
  1. Καταναλωτές, οι οποίοι ήδη διαθέτουν φρεάτιο ύδρευσης που καλύπτει τις ως άνω προδιαγραφές και βρίσκεται στην επιθυμητή θέση, να προβούν σε έγγραφη σχετική δήλωση μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι το φρεάτιο βρίσκεται επί της μοναδικής υδατοπαροχής του υδρευόμενου ακινήτου.
  2. Σε περίπτωση που καταναλωτής δεν ανταποκριθεί στα ζητούμενα μέχρι τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας, 31-12-2018, η κατασκευή του φρεατίου να γίνει με μέριμνα της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και δαπάνη του υδρολήπτη, που θα καταβληθεί εφάπαξ, άλλως θα ενσωματωθεί στον επόμενο λογαριασμό ύδρευσης. Σε περίπτωση άρνησης εξόφλησης της εν λόγω δαπάνης θα ακολουθεί η διαδικασία διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου.
  3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του υδρομέτρου διαπιστωθεί αυθαίρετη υδροληψία, θα ακολουθεί η διαδικασία διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου και η επιβολή ανάλογου προστίμου.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές για τις δικές τους ενέργειες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία που προκύπτει σας παρακαλούμε να  επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2385029517 – 2385024555 – 23850 24164.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.