Κάλεσμα προς τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους της Π.Ε. Φλώρινας σε μία ή περισσότερες κατηγορίες Έργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατά το Άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ 466 (Φ.Ε.Κ. 900/Β΄/17-03-2017)».
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση
καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.) και την Υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466-ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017, για το έτος 2020.
ΚΑΛΕΙ
τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους της Π.Ε. Φλώρινας, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών :

Α. ΕΡΓΑ
(άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο 7, του ν. 4412/2016)
Κατηγορίες :
 Γεωτρήσεων
 Ηλεκτρομηχανολογικών
 Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 Οδοποιίας
 Οικοδομικών
 Πρασίνου
 Υδραυλικών

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ και ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(άρθρο 2, παρ. 3, εδάφιο 15, του ν. 4412/2016)
 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (κατ. 6)
 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (κατ. 7)
 Στατικές Μελέτες (κατ. 8)
 Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές (κατ. 9)
 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές (κατ. 10)
 Μελέτες Υδραυλικών Έργων (κατ. 13)
 Μελέτες Τοπογραφίας (κατ. 16)
 Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 20)
 Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 21)
 Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες (κατ. 22)
 Περιβαλλοντικές Μελέτες (κατ.27)
 Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων (κατ.28)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν σχετική αίτηση (υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση), εντός είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 09-06-2020, στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας (www.florina.pdm.gov.gr) και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr).
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας (6ος Όροφος, Πτολεμαίων 1 – Διοικητήριο, Φλώρινα Τ.Κ. 53100), είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,
έξω από τον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα, καθώς και τα εξής:

ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(σύμφωνα με την παρ. 5, άρθρο 118 του ν.4412/2016)»
Η αίτηση συμμετοχής των οικονομικών φορέων, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από
φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ, ή της Βεβαίωσης εγγραφής τους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακά Μητρώα), ή του Μελετητικού τους Πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Αποστολή αιτήσεων συμμετοχής, μέσω Φαξ ή e-mail δεν θα γίνεται δεκτή.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
www.pdm.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας www.florina.pdm.gov.gr.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακολουθούν τα υποδείγματα των αιτήσεων: