Καταρτίστηκε το οριστικό διάγραμμα του νέου κτηματικού καθεστώτος αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού αγρ/τος Αμμοχωρίου, βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 παρ.5 του Ν.674/77, διατάξεων,  ανακοινώνει ότι:

Η Επιτροπή Αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου, κατήρτισε το οριστικό διάγραμμα του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος αναδασμού καθώς και τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες αναδασμού, αφού εξετάστηκαν και οι τελευταίες υποβληθείσες ενστάσεις.

Κατά του διαγράμματος και των πινάκων του Νέου Κτηματικού Καθεστώτος  δεν προβλέπεται πλέον υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής Αναδασμού.

Η υπόδειξη των νέων ακινήτων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και θα περατωθεί στα τέλη του φθινοπώρου. Περίπου χίλια εκατό (1.100) νέα ακίνητα προέκυψαν από τον αναδασμό στο σύνολο των 11.644 στρεμμάτων αναδιανεμητέας περιοχής.

Ο μέσος όρος της έκτασης των νέων τεμαχίων ανέρχεται στα  δέκα (10) στρέμματα και ο αριθμός μερίδων μετά τον αναδασμό στις εξακόσιες είκοσι δύο (622).

Μετά και το αριθ.81/15-07-2021 Πρακτικό με το οποίο ανατίθεται στην Ανάδοχο Εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες τοιχοκολλήσεις κι ενημερώσεις , το έργο της Επιτροπής Αναδασμού θεωρείται περατωθέν.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

 ΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ