Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 22 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00΄, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. «Διοργάνωση βραδιάς Όπερας στο πλαίσιο Πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Φλώρινας – Πολιτιστικό καλοκαίρι 2018».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

2. «Επιχορήγηση του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του συλλόγου»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα της συνεδρίασης έγκειται, στο ότι ματαιώθηκε η τακτική συνεδρίαση της 21ης Αυγούστου 2018 και οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Αυγούστου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πέτρος Σερίδης