Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 15:00΄ μ., σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας»

Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

 

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος, έγκειται στο γεγονός ότι υφίσταται θέμα προθεσμιών, σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/οικ. 28554/01-09-2017 και οικ. 31755/21-09-2017 και σε εφαρμογή του Ν.4440/2016, προκειμένου να ενταχθεί ο Δήμος Φλώρινας στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας.

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέτρος Κων. Σερίδης