Μέχρι τις 30 Ιουνίου η πληρωμή του Δώρου Πάσχα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους από τους εργοδότες οι οποίοι καλούνται για να πληρωθούν να υποβάλλουν το σχετικό έντυπο από 1η Ιουλίου.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, με τη ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 (άρθρο 19), υπήρχε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής και στις επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα το δώρο Πάσχα 2020 θα καταβληθεί στο σύνολό του από τις επιχειρήσεις δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που θα καλύψει το κράτος.

Οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή σχέση, βάσει των σχετικών διατάξεων, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα έτους 2020 ως εξής:

α) από τους εργοδότες τους θα λάβουν την αναλογία που αντιστοιχεί στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την ημέρα που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους

β) από το κράτος θα λάβουν το ποσό της αναλογίας που αντιστοιχεί στην περίοδο της αναστολής (ΥΑ Β742).

Στις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΕργαζόμενος με μικτές αποδοχές 900 ευρώ, αν η αναστολή εργασίας άρχισε στις 20/3/20 το δώρο Πάσχα είναι 312,50 Υπολογίστε εδώ  (το υπόλοιπο ποσό 160,16 από 21/3 έως 30/4 καταβάλλετται από το κράτος)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργαζόμενος με μικτό ημερομίθιο 40 ευρώ, αν η αναστολή της εργασιακής του σχέσης άρχισε στις 20/3/20 το δώρο Πάσχα που οφείλει ο εργοδότης είναι 416,67  Υπολογίστε εδώ (το υπόλοιπο ποσό 213,54 από 21/3 έως 30/4 καταβάλλετται από το κράτος)

Ειδικότερα για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1-7-2020 έως 10-7-2020 το έντυπο “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός”.

Στο έντυπο δηλώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ