Μαθητική Κοινότης της Σχολής Ποποζιάνης – Έτος ιδρύσεως, το σχολικόν 1925-26

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

Άρθρον 1. – Τα Ελληνόπουλα του σχολείου Ποποζιάννης εκάναμε Σύνδεσμο με το όνομα «Μαθητική Κοινότης Σχολής Ποποζιάννης».

Άρθρον 2. – Σκοπός του Συνδέσμου είναι κυρίως δια να ακούεται στην αγαπητή μας πατρίδα Ποποζιάνη μόνον η ωραιώτατη Ελληνική γλώσσα στα ομιλίας και τραγούδια όχι μόνον μεταξύ ημών των μαθητών, αλλά και μεταξύ των γονέων και οικείων ημών των κατοίκων εν γένει και να δώσωμεν καλό όνομα στην Ελληνική μας πατρίδα Ποποζιάνη, η οποία θα ονομάζεται εις το εξής, δηλαδή με το αρχαίον Μακεδονικόν Ελληνικό της αυτό όνομα.

Άρθρον 3. – Προς δε σκοπός θα είναι να προμηθεύωμεν τ’ αναγκαία σχολικά πράγματα δια την διδασκαλίαν και ευπρέπειαν της σχολής και του κήπου της δια τούτο ο κάθε μαθητής θα είναι μέλος και θα προσφέρη προς μίαν δραχμήν κάθε εβδομάδα αι συνδρομαί αυταί θα εγχειρίζωνται στον εκάστοτε Ταμίαν του Συνδέσμου, ο δε Γραμματεύς αυτού θα κρατή τον λογαριασμόν. Πάσαν αγοράν και παν έξοδον θα υποδεικνύεται και θα εγκρίνεται υπό του εκάστοτε Διευθυντού της Σχολής ο οποίος θα ελέγχη τον λ/σμόν και θα δικάζη τας εκάστοτε διαφοράς θα συμπληρή δε και ό,τι λείπει από το παρόν Καταστατικόν κατά τα εκάστοτε παρουσιαζόμενα ζητήματα.

Άρθρον 4.– Το Διοικητικό Συμβούλιον του Συνδέσμου θα εκλέγηται υπό των μελών αυτού μυστικώς δια ψηφοδελτίων εκ των μαθητών των μεγαλυτέρων τάξεων κατά τας αρχάς εκάστου σχολικού έτους και κατά τας αρχάς του Φεβρουαρίου ιδίου έτους. Θ’ αποτελείται δε από Πρόεδρον, Αντιπρόεδρον, Ταμίαν, Γραμματέα, και 1,2, ή 3 Συμβούλους, αλλ’ ο Διευθυντής της Σχολής θα έχει το δικαίωμα ν’ αντικαθιστά πάντα ακατάλληλον εκλεγόμενος δια καταλληλοτέρου προς τον Σύνδεσμον.

Άρθρον 5.- Προς ενίσχυσιν του Ταμίου θα ενεργήται και έρανος από τους κατοίκους, τα ονόματα δ’ αυτών θα μνημονεύωνται κατά την εορτήν των Τριών Ιεραρχών, εορτήν του Συνδέσμου μας. Προς ενίσχυσιν του Συνδέσμου μας και οικονομία των μελών του θα προμηθεύωμεν βιβλία και γραφική ύλην δια τα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιον

Τα μέλη

Απόσπασμα από την εφημερίδα «Έλεγχος» 24 Σεπτεμβρίου 1926 

Μήνου Γαβριήλ