Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας

                                               

                                       ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1869/2018

 

ΘΕΜΑ: Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας .  

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                   

Έχοντας υπ’ όψη :

  • Κανονισμός (ΕΟΚ ευρατομ) αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971.
  • Άρθρο 30 N. 4497/2017

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.

  • Το γεγονός ότι αργία της Δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων συμπίπτει με την ημέρα διενέργειας λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας,
  • Το αριθ. 3 Πρακτικό της Επιτροπής Λαϊκών αγορών Π.Ε. Φλώρινας με αριθ. Απόφασης 6/2018.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω επίσημης αργίας, από την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018 την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ