Μεταφορά ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας λόγω αργίας

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                   

Έχοντας υπ’ όψη :

  • Κανονισμός (ΕΟΚ ευρατομ) αριθ. 1182/71 της 3ης Ιουνίου 1971.
  • Άρθρο 30 N. 4497/2017

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.

  • Tην αρ. 266/13-03-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας (ΑΔΑ 6Φ187ΛΨ-ΔΙΜ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017)
  • Το γεγονός ότι αργία της Πρωτομαγιάς συμπίπτει με την ημέρα διενέργειας λαϊκής αγοράς Δήμου Φλώρινας,
  • Το αριθ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής Λαϊκών αγορών Π.Ε. Φλώρινας με αριθ. Απόφασης 7/2019.

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Φλώρινας λόγω της επίσημης αργίας της Πρωτομαγιάς, από την ημέρα Τετάρτη στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 30 Απριλίου 2019  μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ο    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ