Νέα προκήρυξη για εισαγωγή στην Πυροσβεστική με κατατακτήριες

 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκε νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 39323 Φ.300.1/03-07-2020 (ΑΔΑ: Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3) απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021».

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Πέμπτη 23/07/2020 έως και την Παρασκευή 31/07/2020, εκτός του σαββατοκύριακου – η Επιτροπή Παραλαβής δικαιολογητικών ΔΕΝ θα παραλαμβάνει αιτήσεις στις 25 και 26/07/2020. Μετά την 31-07-2020 δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Προκήρυξη διαγωνισμού

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ