Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ για 6.339 θέσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ για 6.339 θέσεις

 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόµενους εγγεγραµµένους ανέργους στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ηλικίας 18 ετών και άνω, ̟που ε̟πιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία το̟ποθετήσεων ̟προσω̟πικού για την ̟προώθηση της α̟πασχόλησης µέσω ̟προγραµµάτων Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 2 κοινωφελούς χαρακτήρα,  να υ̟ποβάλουν µε ηλεκτρονικό µόνο τρό̟πο αίτηση συµµετοχής α̟πό 03/10/2016 και ώρα 10η ̟πρωϊνή έως και 13/10/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή στον διαδικτυακό τό̟πο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr, χρησιµο̟ποιώντας το σχετικό ̟πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.