Ξεκινάει η υποβολή εντύπου για την άδεια ειδικού σκοπού

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας γνωστοποιεί ότι από σήμερα και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου ξεκινάει υποβολή του σχετικού εντύπου για την άδεια ειδικού σκοπού Ιανουαρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διατίθεται από 1.2.2021 έως 15.2.2021 το Ειδικό Έντυπο Ε11.1. για τη δήλωση της χρήσης του Ιανουαρίου 2020 των αδειών ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις – εργοδότες μπαίνουν στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του μενού [ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ] – [ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ] – [Εισαγωγή] ή [Για να καταχωρήσετε νέα Γνωστοποίηση Ετήσιας Άδειας, πατήστε εδώ:].

Στην συνέχεια επιλέγουν το παράρτημα του εργοδότη για το οποίο υποβάλλετε το έντυπο «Ε11.1:ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Τα παραρτήματα που εμφανίζονται στη λίστα είναι αυτά που έχουν απογραφεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ.

Όταν στη λίστα που ανοίγει δεν εμφανίζεται κανένα παράρτημα, τότε επιλέξτε το μενού [Μητρώα] -[Στοιχεία Εργοδότη] και ελέγξτε ότι δεν είναι κενό κανένα από τα πεδία: α) (Δ.Ο.Υ. ή β)μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα.

Εφόσον κάποιο/α από τα πεδία είναι κενό/α, θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο αρμόδιο παράτημα ΕΦΚΑ για να καταχωρηθούν τιμές στα προαναφερθέντα κενά πεδία.

Αμέσως μετά την ενημέρωση των πεδίων από τον ΕΦΚΑ, θα εμφανίζεται και η λίστα των παραρτημάτων. Μετά από την επιλογή του παραρτήματος και του είδους του εντύπου και αφού κάνετε κλικ στο [Εισαγωγή], δημιουργείται από το σύστημα έντυπο «ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» σε «προσωρινή» κατάσταση και εμφανίζεται η κύρια οθόνη εισαγωγής.

Όταν το έντυπο υποβληθεί επιτυχώς, η κατάστασή του αλλάζει σε «υποβληθείσα». Για να συνεχίσετε, μετά από διακοπή, μια προσωρινή υποβολή επιλέξτε [ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ] – [ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ] – [Αναζήτηση], στο κριτήριο αναζήτησης [Κατάσταση Υποβολής] επιλέξτε την τιμή «Προσωρινή» κάντε κλικ στο [Αναζήτηση] και στη λίστα με τα προσωρινά έντυπα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί [Διαχείριση] του υπό υποβολή εντύπου.

Εφόσον ένα έντυπο παραμείνει σε προσωρινή κατάσταση για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, τότε αυτό διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα. [Εισαγωγή] – [ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ] Καταχώρηση εργαζομένων

Στο έντυπο Ε11.1 καταχωρείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαζόμενο και για κάθε ημερομηνία για τον μήνα Ιανουάριο.

Συνεπώς η ανωτέρω καρτέλα θα συμπληρώνεται τόσες φορές για κάθε εργαζόμενο, όσες ημέρες αδείας (ειδικού σκοπού και κανονικές) έχει πάρει για το διάστημα του Ιανουαρίου όπου σε κάθε εγγραφή καταχωρείται η ημερομηνία και το είδος της άδειας.

Ο «Α.Φ.Μ.» και ο «Α.Μ.Κ.Α.» είναι υποχρεωτικά πεδία και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η καταχώρηση εργαζομένου στο έντυπο Ε11.1 όταν αυτός δεν διαθέτει και τους δύο αυτούς μοναδιαίους αριθμούς.

Αντίθετα η συμπλήρωση του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡ/ΟΥ ΙΚΑ» είναι προαιρετική.

Αμέσως μετά τη συμπλήρωση του πεδίου «Α.Φ.Μ.» καταχωρούνται αυτόματα από την εφαρμογή τα λοιπά προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο εργαζόμενο ένα οποιοδήποτε άλλο έντυπο για οποιοδήποτε παράρτημα. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Συμπληρώνεται η ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού.

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επιλέγεται από λίστα τιμών και παίρνει μία από τις τιμές «κανονική άδεια» ή «άδεια ειδικού σκοπού».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ

Συμπληρώνεται η ημερομηνία της χορηγηθείσας κανονικής άδειας ή άδειας ειδικού σκοπού.

ΜΕΙΚΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Συμπληρώνεται το μεικτό ημερομίσθιο

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Συμπληρώνονται οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν στο δηλωθέν ημερομίσθιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνονται πληροφορίες σχετικές με την χορηγηθείσα άδεια ειδικού σκοπού ή κανονική άδεια. Πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:

Ως ημερομηνία υποβολής του εντύπου θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου. Η ορθότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία του εντύπου καθώς και η τήρηση των διατάξεων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ