Ορισμός άμισθων αντιδημάρχων στον Δήμο Φλώρινας 

Στον ορισμό δύο άμισθων αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης με απόφασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με θητεία διάρκειας ενός έτους.

 

Θεοφανίδης Δημήτριος του Αθανασίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Της παρ. α΄ (Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου) εδάφιο 5, 7 & 9 του άρθρου 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας περί αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
  • Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
  • Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσακμάκη Παναγιώτη του Χρήστου

Τσακμάκης Παναγιώτης του Χρήστου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Τη λειτουργία και  το συντονισμό όλων των  υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
  • Τη λειτουργία και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
  • Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού και Τουρισμού.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων του Δήμου Φλώρινας.
  • Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
  • Την υπογραφή πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικών γέννησης, πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών, συντήρησης, άδειες πολιτικών γάμων και κάθε είδους πιστοποιητικών.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοφανίδη Δημήτριο του Αθανασίου.