Οριστικοί πίνακες του Προγράμματος Εξ αποστάσεως Κατάρτισης 100 εποχικά απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας  σας ενημερώνει  ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr (ενότητα Νέα & Ανακοινώσεις) οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων, επιλαχόντων και αποκλειομένων, του πιλοτικού προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, που υλοποιείται μέσω της συνεργασίας ΟΑΕΔ και Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ).

Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια, κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ, οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν δωρεάν ένα από τα εξής μαθήματα με τη μέθοδο ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης:

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa), διάρκειας 30 ωρών

 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας 25 ωρών

 Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel, διάρκειας 35 ωρών

 Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου Personal Branding, διάρκειας 36 ωρών.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα ενημερωθούν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τρόπο της εγγραφής τους. Με τη λήψη του μηνύματος θα υπάρχει προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών για την εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Στη θέση των ωφελουμένων που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός της προθεσμίας, θα γίνεται αντικατάσταση από τους επιλαχόντες έως τη συμπλήρωση των 25 θέσεων ανά θεματική ενότητα.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa) επιτυχόντες

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa) επιλαχόντες

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών επιτυχόντες

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών επιλαχόντες

Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel επιτυχόντες

Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel επιλαχόντες

Personal Branding επιτυχόντες

Personal Branding επιλαχόντες

Απορριπτέοι

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ