Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι με το άρθρο 10 του Ν. 2874/00 δίνεται η δυνατότητα σε μακροχρόνια ανέργους να εξασφαλίσουν από τον ΟΑΕΔ την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών έως και πέντε (5) ετών, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη γήρατος από τον κλάδο σύνταξης του τ. ΙΚΑ.

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι στο τ. ΙΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης, που ασφαλίζουν μισθωτούς, ανεξάρτητα από τον χρόνο εισόδου και διακοπής της ασφάλισής τους και δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Κατά την υποβολή της αίτησης να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.
  2. Οι άνδρες να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους. Για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προβλέπεται μειωμένο όριο στο 55ο ηλικιακό έτος για τους άνδρες και στο 50ό για τις γυναίκες.
  3. Ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος στο τ. ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια (1500 ημέρες).

Στον συνολικά πραγματοποιηθέντα στο τ. ΙΚΑ χρόνο ασφάλισης, συνυπολογίζονται:
• Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα, αρκεί να είναι το τ. ΙΚΑ τελευταίος φορέας.
• Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
• Κάθε χρόνος που συνυπολογίζεται για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Η υπαγωγή γίνεται με αίτηση του ανέργου στο Υποκατάστημα ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του, υποβάλλοντας:
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
• Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει άλλον χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιέχεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή στις βεβαιώσεις άλλων φορέων.
• Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του επί ένα συνεχές 12μηνο πριν από την υποβολή της αίτησής του για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, ότι κατέχει κάρτα ανεργίας ανανεωμένη (κατά το ίδιο χρονικό διάστημα) και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000.

Εφόσον εγκριθεί η αίτηση του ενδιαφερομένου, ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ καταβάλλει μηνιαία εισφορά στο τ. ΙΚΑ και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης ίση με τη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, που θα πλήρωνε ο αιτών άνεργος βάσει των διατάξεων του Ν. 2874/00.

Η διάρκεια της συγκεκριμένης προαιρετικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία ένταξης σε αυτήν. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο δικαιούχος οφείλει να παραμένει εγγεγραμμένος ως άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να κατέχει δελτίο ανεργίας ανανεούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια ένταξής του στο πρόγραμμα.

Λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
• Με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης γήρατος στο τ. ΙΚΑ.
• Με γραπτή δήλωση του ασφαλισμένου ότι επιθυμεί τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισής του.
• Με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας αορίστου χρόνου.
• Με τον θάνατο του ασφαλισμένου.

Αναστολή επέρχεται ως εξής:
• Με την ανάληψη εργασίας ασφαλιστέας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.
• Με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.
• Με την άρνηση ανανέωσης του δελτίου ανεργίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναστολής λόγω ανάληψης εργασίας δεν απαιτείται παρέλευση νέου 12μήνου ανεργίας, αλλά μετά τη διακοπή της εργασίας συνεχίζεται η προαιρετική ασφάλιση.

Η πρόβλεψη του Ν. 2874/2000 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, καθώς αποτελεί ειδικότερη διάταξη, που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα.

Όταν οι δικαιούχοι ανήκουν στις κατηγορίες των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, ο χρόνος της προαιρετικής ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως διανυθείς στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, ο αιτών δεν πρέπει να είναι ανάπηρος κατά την έννοια του αρθ. 28 παρ. 5 ΑΝ 1846/51, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν πρέπει να έχει ασφαλιστική αναπηρία άνω του 67%.

Για τον υπολογισμό του υπολειπόμενου για συνταξιοδότηση χρόνου, προκειμένου να ενταχθεί ο ασφαλισμένος στη συγκεκριμένη προαιρετική ασφάλιση, οι χρόνοι επιδότησης λόγω ασθένειας ή ανεργίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δικαίωμα υπαγωγής στη συγκεκριμένη προαιρετική ασφάλιση έχουν τόσο οι «παλαιοί» όσο και οι «νέοι» ασφαλισμένοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ