Προκήρυξη θέσης στην Ένωση Φυλής Φλώρινας (Προβάτων)

Η Ένωση Φυλής Φλώρινας (Προβάτων) προκηρύσσει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως καθορίζεται από το Ν. 4354/2015 (Α΄/176), για την κάλυψη αναγκών της Ένωσης στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις αριθμ. 1) 481/66703/09062016 ΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β΄/2016), 2) 19/3696/12-01-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 193/Β΄/2017) και 3) 270/39407/06-04-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

– ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
o Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής
o Γνώση ξένης γλώσσας
o Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
o Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
[email protected] προκειμένου να τους αποσταλεί το έντυπο της αίτησης που χρειάζεται να υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά.