Προκήρυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι   εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η υπ’ αριθ. 7473 Προκήρυξη (ΦΕΚ 32/18-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται μόνο μια φορά, σύμφωνα με το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Τεύχος Α΄ 2014), όπως ισχύει, της Εταιρείας ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε.

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα της ΚτΠ  Α.Ε., και του ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα (υποχρεωτικά), να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ Α.Ε.) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Χανδρή 3 Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στην Προκήρυξη για πρόσληψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)  Α.Ε. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΚτΠ Α.Ε. (www.ktpae.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 5 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Σάββατο έως και 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ