Προσλήψεις Εθνοφυλάκων φρουρών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Φλώρινα

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στο Στρατόπεδο “Σκιαδοπούλου- Τάγαρη” Φλώρινα, κατά το έτος 2019, θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις Εθνοφυλάκων φρουρών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική, η αποζημίωση είναι δεκαπέντε ευρώ (15€) ημερησίως, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δε δημιουργείται σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και του Εθνοφύλακα (δηλαδή δεν υπάρχει ασφάλιση στα ασφαλιστικά ταμεία ή συνταξιοδότηση ή αποζημίωση). Η παραπάνω αποζημίωση χορηγείται για την αποζημίωση δαπανών διατροφής, ιματισμού και υποδήσεως.

Ο χρόνος υπηρεσίας φύλαξης του Στρατοπέδου θα είναι ημερήσιες – νυχτερινές ώρες και θα υπάγεται στους Στρατιωτικούς Κανονισμούς κατά την διάρκεια της υπηρεσίας. Η παύση παροχής της υπηρεσίας θα γίνει όταν διατάξει η Στρατιωτική Μονάδα για λόγους της θελήσεως της ή από εθελοντική παύση του Εθνοφύλακα ή παράπτωμα του.

Η επιλογή των εθνοφυλάκων που θα προσληφθούν θα γίνει με “Κριτήρια Επιλογής” (άνεργοι έγγαμοι, πολύτεκνοι κλπ), όπως καθορίζει το σχετικό σύστημα μορίων.

Κατόπιν αυτού και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να υποβάλλουν στη Μονάδα (ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).

3. Πρόσφατη βεβαίωση κυρωμένη από τον ΟΑΕΔ για την οποία να φαίνεται ότι είστε άνεργος (εφόσον είστε).

4. Βεβαίωση επικυρωμένη από την ομοσπονδία τριτέκνων – πολυτέκνων (εφόσον είστε πολύτεκνος).

5. Πρόσφατη βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα που να φαίνεται ότι στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες (εφόσον υπάρχει).

6. Βεβαίωση από την εφορία ή φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης.

7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν 1599/1986 περί αποδοχής της φύλαξης χώρων του Στρατοπέδου “Σκιαδοπουλου – Τάγαρη” .

9. Αντίγραφο του ειδικού φύλλου πορείας (ΕΦΠ), από την 10 ΜΕ.

10. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού Λογαριασμού.

11. Βεβαίωση από ΚΕΠ για τον ΑΜΚΑ.

12. Ιατρική γνωμάτευση ψυχιάτρου, καρδιολόγου, γενικού παθολόγου, δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού.

Διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόληψη των ενδιαφερομένων είναι:

• Να ανήκουν στην εφεδρεία του Ελληνικού Στρατού.

• Να έχουν σωματική ικανότητα Ι1.

• Να μην είναι Έφεδροι Αξιωματικοί.

• Να μην είναι ενταγμένοι επιστρατευτικά.

• Να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος ηλικίας.

Σε περίπτωση μη επάρκειας προσωπικού προς στράτευση της προβλεπόμενης ηλικίας υπάρχει η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσης κατάταξης των εθνοφυλάκων μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τα καθορισμένα.

Η αίτηση και τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στη Μονάδα (ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) έως, 19 Νοεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθύνεστε στο 2ο γραφείο του ΤΕΘ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Δευτέρα – Πέμπτη από τις 7:00 πμ έως 2:30 μμ και στο τηλέφωνο 23850-28873”.