Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης εργασιών στο 11ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βίγλας

ΘΕΜΑ: «Έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας, για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών επέμβασης στο 11ο χλμ της Ε.Ο.2, λόγω υποχώρησης τοίχου αντιστήριξης και καθίζησης του οδοστρώματος, σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ, ύστερα από την έγκριση πρόσθετων προσωρινών μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας από την Δ.Τ.Υ. της Π.Δ.Μ. και μετά από την έκδοση συμπληρωματικής Απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, σε συνέχεια της αρχικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022″».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

α )Την υπ’ αριθ. 6028/23/2361894 από 23/11/2023 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
β )Την υπ’ αριθ. 6028/23/1213634 από 17/06/2023 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
γ )Την υπ’ αριθ. 2501/1/639-γ΄ από 17/06/2023 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 6Χ2Θ46ΜΤΛΒ-0Θ8).
δ )Την υπ’ αριθ. 6028/23/1054268 από 26/05/2023 αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.
ε )Την υπ’ αριθ. 2501/1/685-β΄από 28-5-2023 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΒΤΓ46ΜΤΛΒ-Δ4Σ).
στ)Την υπ’ αριθ. 20560/27-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου “Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) /Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022” σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ».
ζ)Την υπ’ αριθ. 80134/19-05-2023 Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022» σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ.
η) Την υπ’ αριθ. 54218/20-11-2023 η οποία συμπλήρωσε την υπ’ αριθ. 20560/27-04-2023 Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου “Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / Π.Δ.Μ., έτους 2021-2022” σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ» με την έγκριση πρόσθετων προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών επέμβασης στο 11ο χλμ της Ε.Ο.2 λόγω υποχώρησης τοίχου αντιστήριξης και καθίζησης του οδοστρώματος σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ.
θ) Την υπ’ αριθ. 191216/24-11-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μελέτης συμπληρωματικής Εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022» Προϋπολογισμός έργου : 4.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).
ι)Το Άρθρο 52§2 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια) Την υπ’ αριθ. 6028/ 23/2399798 από 29-11-2023 πρόταση/αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας και αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο δικαιοδοσίας μας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1ο

– Tη διακοπή κυκλοφορίας από τη Χ.Θ.6+084 (Ι/Κ Σίμος Ιωαννίδης) έως τη Χ.Θ. 15+100 (Ι/Κ Ακρίτας) και η διοχέτευση της κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο στην πόλη της Φλώρινας δια μέσου της διαδρομής Επ.Ο. 1 «Φλώρινα – περιοχή Πρώτης – Σερβικά σύνορα δια περιοχών Κλαδοράχης και Παρορίου» έως τη διασταύρωση Άνω Κλεινών, Επ.Ο 7 «Ακρίτας (Μπούφι) – Άνω και Κάτω Κλεινών και Άνω και Κάτω Καλλινίκης» και «Ακρίτας – Ι/Κ Ακρίτας (διασταύρωση με Ε.Ο.2) όπου και επανέρχεται στην Ε.Ο.2 και αντίστροφα, σύμφωνα και με τον συνημμένο στην ανωτέρω (θ) σχετική χάρτη. [Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο κυκλικός κόμβος στην πόλη της Φλώρινας (κοντράλτο)].

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από 29-11-2023 ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης στο διαδίκτυο (άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), και την τοποθέτηση της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 2ο

1. Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εγκρίθηκε και θα ισχύει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α. Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στους χρήστες της οδού, για την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, για την έγκαιρη και σωστή τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης του εν λόγω έργου, καθώς και για την χρήση της κατάλληλης φωσφορούχας στολής από το προσωπικό.

β. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η προβλεπόμενη σήμανση όπως αναλύονται διεξοδικά στη μελέτη θα είναι σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες (συμβατικός χρόνος και ενδεχόμενες παρατάσεις).

γ. Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν εκτάκτων επεμβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

δ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, εκτός της προβλεπόμενης άρτιας προειδοποιητικής σήμανσης, θα υπάρχει και προσωπικό της εταιρείας που θα φέρει κατάλληλη φωσφορούχα στολή και θα χρησιμοποιεί κόκκινες σημαίες για να ρυθμίζει την κυκλοφορία στην αρχή και στο πέρας του τμήματος που θα εκτελούνται εργασίες.

ε. Για την λήψη των παραπάνω μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες, για οτιδήποτε θα προκύψει, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργαζόμενου σ’ αυτόν εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και από τα εργαλεία και μηχανήματα έργου, που απασχολούνται στο εν λόγω έργο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εργοταξιακής σήμανσης.

στ. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το εκάστοτε Τμήμα Τροχαίας δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών και συγκεκριμένα: α) για το είδος των εργασιών, β) για την ακριβή ώρα και ημερομηνία έναρξης των εργασιών, γ) την περιοχή επέμβασης, δ) τον αριθμό του σχεδίου της εργοταξιακής σήμανσης που θα εφαρμοστεί, ε) τον χρόνο περαίωσης της συγκεκριμένης παρέμβασης.

2. Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανάδοχος του έργου οφείλει:

i) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρεί πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα Απόφαση και να τοποθετήσει και να συντηρεί τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).

ii) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα, να προβεί άμεσα στο αίτημά τροποποίησής της.

iii) Να ενημερώσει έγκαιρα το οικείο Τμήμα Τροχαίας και τον οικείο Δήμο/Περιφέρεια για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών.

iv) Να αποκαταστήσει αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.

3. Η πρόσβαση σε όλες τις οδούς από οχήματα επείγουσας ανάγκης θα είναι σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου εφικτή.

4. Οι παρακάμψεις της κυκλοφορίας να γίνονται από οδούς οι οποίες έχουν επαρκές πλάτος, μπορούν να παραλάβουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και η καθοδήγηση των οδηγών στην εκάστοτε διαδρομή παράκαμψης να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμά, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

6. Μόνιμή υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα – νύχτα).

7. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

– Η παρούσα Απόφαση ισχύει με την προϋπόθεση ο ανάδοχος του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση και εφόσον τηρεί τα ως άνω αναφερόμενα του παρόντος, όπως αυτά μνημονεύονται και τις ανωτέρω (στ΄) έως (θ΄) σχετικές αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων 4,5,52,103,104 και 105 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε– αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο

– Η εκτέλεση-εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Φλώρινας, το οποίο να λάβει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα αρμοδιότητας του.

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Απόστολος
Αστυνομικός Υποδιευθυντής