Προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Τα άρθρα 9,10,47,48, και 52 Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθ. 4722 από 14-01-2019 απόφαση έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου με το συνημμένο σε αυτή χάρτη.
γ) Την υπ’ αριθ. 6308/172 από 25-01-2019 απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών /Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. « Έγκριση Τεχνικής
προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. « Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
στ) Την υπ’ αριθ. 6028/19/223394 από 31-01-2019 πρόταση-αναφορά του Τ.Τ. Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο

Τη ρύθμιση της οδικής κυκλοφορίας και τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες στοιχειώδους συντήρησης, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., από συνεργεία του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων», σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ.1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το χρονικό διάστημα από 06-02-2019 μέχρι 31-12-2019 στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα μέτρα αυτά αναφέρονται στον πίνακα 2, σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, η τήρηση των οποίων διασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση-προειδοποίηση των κινουμένων στην οδό για τη μορφή και το είδος του εμποδίου, τη ρύθμιση κινήσεως αυτών με ασφάλεια από την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Πίνακας 1
α/α Τμήματα Εθνικού οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς συντήρηση Μήκος (km)
1 Ε.Ο.2 Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής – Διασταύρωση Βεύης 69,6
2 Ε.Ο.2 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Όρια Π.Ε. Πέλλας 12,0
3 Ε.Ο.3 Διασταύρωση Βεύης – Κόμβος Παραβεγορίτιδας 17,5
4 Ε.Ο.3 Διασταύρωση Νέου Τμήματος Φλώρινας (Κόμβος Αρμενοχωρίου) – Διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού (Σιδηροδρομικός Σταθμός Βεύης) 13,2
5 Ε.Ο.3 Φλώρινα – Τελωνείο Νίκης 15,9
6 Ε.Ο.3 Κόμβος Παραβεγορίτιδας – Κοίλα Κοζάνης (Γέφυρα Εγνατίας) 38,3

Πίνακας 2
α/α Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο
1 Επούλωση λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα
2 Διαγράμμιση οδοστρώματος
3 Καθαρισμός οδικών τμημάτων χειρωνακτικά
4 Καθαρισμός οδικών τμημάτων με μηχανικό σάρωθρο
5 Κοπή φυτικών σε ερείσματα και νησίδες
•1.2.1 Κλείσιμο δεξιάς λωρίδας μικρής διάρκειας σε
αυτοκινητόδρομο (για οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση)
• 1.2.2 Κλείσιμο αριστερής λωρίδας μικρής διάρκειας σε
αυτοκινητόδρομο (για οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση)
• 2.2.1 Στένωση λωρίδας μικρής διάρκειας σε Υπεραστική Οδό
με σημαντική κυκλοφορία
ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον
κυκλοφοριακό φόρτο της οδού
6 Επισκευή και αντικατάσταση
μεταλλικών στηθαίων Ασφαλείας
• 2.2.1 Στένωση λωρίδας μικρής διάρκειας σε Υπεραστική Οδό
με σημαντική κυκλοφορία
• 1.2.4 Εργασία μικρής διάρκειας στο έρεισμα της οδού σε
αυτοκινητόδρομο (για οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση)
ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον
κυκλοφοριακό φόρτο της οδού.
7 Αντικατάσταση – Τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης
• 2.2.1 Στένωση λωρίδας μικρής διάρκειας σε Υπεραστική Οδό
με σημαντική κυκλοφορία
• 1.2.4 Εργασία μικρής διάρκειας στο έρεισμα της οδού σε αυτοκινητόδρομο (για οδό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού.
8 Διαμόρφωση γαιών με grader • 2.2.1 Στένωση λωρίδας μικρής διάρκειας σε Υπεραστική Οδό με σημαντική κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ 2ο Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση, η Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των προαναφερόμενων τμημάτων των Εθνικών Οδών, προέβη στην έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου του θέματος με την ανωτέρω (γ) σχετική, στην οποία λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της εργοταξιακής ζώνης για τις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνησης οχημάτων, τα μέγιστα όρια ταχύτητας καθώς και το απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του οδοστρώματος κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011) Υ.Α «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Τεύχος 7,
Παράρτημα Γ).
Η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης εγκρίθηκε και θα ισχύει σύμφωνα με τις παρακάτω
προϋποθέσεις :
α) Η Υπηρεσία οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για
την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς στους χρήστες της οδού, για την ομαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, για την έγκαιρη και σωστή τοποθέτηση της εργοταξιακής
σήμανσης του εν λόγω έργου, καθώς και για την χρήση της κατάλληλης φωσφορούχας στολής από το προσωπικό.
β) Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η προβλεπόμενη σήμανση, όπως αναλύονται διεξοδικά στη μελέτη, θα παραμένουν οι ίδιες σε ισχύ για τις εργασίες που θα γίνονται από συνεργεία του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και αφορούν τη στοιχειώδη συντήρηση στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
γ) Δεν θα εκτελούνται εργασίες σε ώρες μειωμένου φωτισμού (βραδινές ώρες) εκτός τυχόν
εκτάκτων επεμβάσεων για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.
δ) Μετά το πέρας εργασιών τα τμήματα της οδού όπου θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα
παραδίδονται στην κυκλοφορία, με ιδιαίτερη μνεία στην απόκρυψη στοιχείων της εργοταξιακής σήμανσης που δεν απαιτούνται και απομάκρυνσή τους από το οδόστρωμα προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση των χρηστών της οδού.
ε) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, εκτός της προβλεπόμενης προειδοποιητικής
σήμανσης, θα υπάρχει κατά περίπτωση προσωπικό της Υπηρεσίας που θα φέρει κατάλληλη
φωσφορούχα στολή και θα χρησιμοποιεί κόκκινες σημαίες για να ρυθμίζει την κυκλοφορία στην αρχή και στο πέρας του τμήματος που θα εκτελούνται εργασίες.
στ) Για τη λήψη των παραπάνω μέτρων ασφαλείας ανά Οδικό Άξονα, θα μεριμνά ο υπεύθυνος Μηχανικός για τη συντήρηση, βελτίωση, σήμανση και διαγράμμιση του Ε.Ο.Δ. όπως ορίστηκε με την 163976/4084/11-09-2018 (ΑΔΑ: 64067ΛΨ-Ο3Ο) Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τ.Σ.Ε.
ζ) Η Υπηρεσία θα ενημερώνει την Υπηρεσία μας για το είδος των εργασιών και την περιοχή
επέμβασης, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα.
ΑΡΘΡΟ 3ο Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οφείλει:
α) Nα τηρεί πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με την (γ)
σχετική Απόφαση σε συνδυασμό πάντα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου.
β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των
ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την (β) σχετική (όπως π.χ. η ανάγκη λήψης του μέτρου της εναλλάξ κυκλοφορίας λόγω μικρού πλάτους της οδού που εκτελείται το έργο), να προβεί άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.
γ) Να αποκαταστήσει αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη
σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.
δ) Να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία μας και τον οικείο Δήμο για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από τα
ραδιοτηλεοπτικά μέσα και τον Τύπο για τα εκτελούμενα έργα.
ε) Σε περιπτώσεις ζώνης έργων όπου τουλάχιστον σε μια από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή η λειτουργία περισσοτέρων της μιας λωρίδων κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής της ζώνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.000 m. στ) Στα σημεία που τα τμήματα των προαναφερόμενων Εθνικών Οδών στα οποία θα εκτελούνται εργασίες διασταυρώνονται με παρακείμενες οδούς, να ληφθεί μέριμνα με την προβλεπόμενη σήμανση και την επιτόπου ρύθμιση της κυκλοφορίας με σημαιοφόρο.
ζ) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
η) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την (β) απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
θ) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα
πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του
οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
ι) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα
μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της
εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 4ο Τα προσωρινά μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στα τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου του πίνακα 1 και όπως τα προσωρινά μέτρα αναφέρονται στον πίνακα 2, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Εργασίες στοιχειώδους συντήρησης, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ, από συνεργεία του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ισχύουν, με την προϋπόθεση η αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα του πίνακα 1 και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσης και στις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, για το χρονικό διάστημα από 06-02-2019 μέχρι 31-12-2019, την ανάρτηση της στο διαδίκτυο (άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), την τοποθέτηση της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και αφού ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία).

ΑΡΘΡΟ 6
ο Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007.